Kookluchtjes

Het ontstaan van kookluchtjes in de keuken is onvermijdelijk. Wel kan worden voorkomen dat ze vanuit de keuken doordringen naar andere vertrekken in het huis of, bij een open keuken in de woonkamer, naar het woonof eetgedeelte. (more…)

Olielamp

Veel mensen vinden het warme licht van een ouderwetse olielamp gezellig. Vul de lamp met speciale lampeolie (te koop in warenhuizen). Zorg dat het brandstofreservoir dicht zit als de lamp wordt aangestoken. (more…)

Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan mondeling worden gesloten, maar ter voorkoming van latere moeilijkheden is een schriftelijke vastlegging aan te raden. Sommige zaken kan men onderling in het contract regelen, maar in veel gevallen geeft de wet dwingende voorschriften. Zo mag de verhuurder geen sleutelgeld vragen en moet hij een waarborgsom na beëindiging van de huur met rente terugbetalen (onder aftrek van eventuele schade), de woning in goede staat van onderhoud houden en de huurder in het rustig genot van de woning laten tijdens de huurperiode. (more…)

Morsen betekenis

Verwijder op kleding gemorste druppels van een bestrijdingsmiddel zo snel mogelijk en houd bespatte huidgedeelten langdurig onder stromend water. Gebruik zaagsel of zand voor het opzuigen van gemorst vloeibaar bestrijdingsmiddel. (more…)

Aluminium buitenbekleding

Gaatjes en scheurtjes in aluminium buitenbekleding kunnen worden hersteld met een goed vulmiddel.

Schoonmaken
Aluminium kan op de duur wit worden of verkleuren. Plak een stuk afplakband op het metaal en trek het weer los. Blijft op het band een witte aanslag achter dan is het materiaal gecorrodeerd. Verwijder de corrosie door het metaal af te borstelen met een staalborstel en een zeepsopje. (more…)

Alles over Rijbewijs

Iedere bestuurder van een motorrijtuig met een motor van meer dan 50 cc inhoud moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, tenzij men in het bezit is van een oefenvergunning of wanneer het motorrijtuig bestemd is om buiten de openbare wegen te worden gebruikt. Een oefenvergunning wordt alleen afgegeven voor motorvoertuigen op twee wielen. (more…)

Etna

De Etna is een van de weinige nog actieve vulkanen in Europa. Deze vulkaan ligt op het oostelij ke deel van Sicilië en is ongeveer 3300 m hoog. De vulkaan bestaat uit een hoofdkrater met een groot aantal zij kraters op de hellingen van de berg. De Etna barstte laatst uit in het begin van de jaren tachtig.

werkstuk Eskimo

De Eskimo is de oorspronkelijke bewoner van het noorden van NoordAmerika, van Groenland tot Alaska. De Eskimo’s zijn waarschijnlijk vroeger uit Azië naar NoordAmerika getrokken. Zij behoren immers tot het Mongoolse ras. De Eskimo’s kenden voor de komst van de blanken geen metalen werktui gen, maar hadden alleen maar stenen en benen werk tuigen. Met behulp hiervan leefden ze van de jacht op walrussen en zeerobben. De Eskimo’s wonen in sneeuwhutten, die ze iglo’s noemen. Door de invloed van de blanken is het leven van de Eskimo’s erg veranderd.

Erst

Ertsen zijn steensoorten die metalen bevatten zoals bijvoorbeeld ijzererts, kopererts, tinerts en bauxiet. Pas als er genoeg metaal in het erts aanwezig is, is het zinvol om ertsen te delven. Ook de vindplaats speelt hierbij een rol..In onherbergzaam gebied, waar geen mensen wonen, is het vaak te duur om te gaan delven (graven). Ertsen worden soms aan de opper vlakte, maar meestal heel diep in de aardbodem gevonden.

Emigratie

Veel mensen zijn uit hun eigen land weggetrokken. Soms werden zij gedreven door hon gersnood; anderen konden in eigen land hun geloof niet uitoefenen en trokken weg. Dit wegtrekken uit het eigen land naar een ander land noemen we emigra tie. Meestal betekent emigratie een definitieve vesti ging in een andere werelddeel of land. In de Verenig de Staten van Amerika woonden oorspronkelijk emi granten uit Engeland, Ierland, Duitsland, Italië en de Scandinavische landen. Deze mensen probeerden in de vorige eeuw hun geluk in het “Verre Westen” te zoeken. De huidige Amerikanen zijn afstammelingen van deze pioniers.

Embargo

Dit is het in beslag nemen van schepen of goederen van een bepaald land. Zo kan een rege ring bijvoorbeeld tonen dat ze het niet eens is met wat de regering van een ander land doet. Embargo wil ook zeggen dat het dan verboden is om goederen (bijv. wapens) aan dat land te leveren. In de kranten wereld wil een embargo zeggen dat het een joumalist verboden is om iets voor een bepaalde datum te publiceren.

Emancipatie

Betekent letterlijk vrijmaking of gelijkstelling voor de wet. Zo bestaat er de vrijverklaring van slaven, lijfeigenen, enz. Ook het wegnemen. (more…)

Elfstedentocht

Deze schaatstocht in Nederland, over 200 km, is meteen de belangrijkste wedstrijd ter wereld hardrijden op de schaats. Op één dag wordt er langs 11 Friese steden gereden. De route loopt van Leeuwarden, Sneek, Ijlst, Sloten, Stavo ren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum terug naar Leeuwarden. De Elfstedentocht vindt maar heel zelden plaats. In 1985 en 1986 vond hij per grote uitzondering tweemaal na elkaar plaats. Het was de Nederlander Evert van Benthem die ze in beide gevallen won en zichzelf zo in de belangstelling schaatste. (more…)

Media Markt Rotterdam

Media Markt RotterdamMedia Markt is een duitse elektronica keten met 28 winkels in Nederland, 14 in Belgie en meer dan 500 winkels in Oost en west Europa. Media Markt is vooral bekend door hun brede assortiment.

Media Markt heeft in Rotterdam 3 vestigingen: Rotterdam Alexandrium, Rotterdam Beijerlandselaan en Rotterdam Centrum (more…)

Eerste kamer

Samen met de Tweede Kamer vormt de Eerste Kamer in Nederland de Staten Generaal. Deze twee Kamers bekijken het regerings beleid van de ministers. Als een minister iets fout doet in de ogen van de kamerleden, kan hij daarover ondervraagd worden. De StatenGeneraal beoordeelt ook de wetten, die de ministers maken. De beide Kamers hebben het recht om een wet af te keuren. De leden van de Eerste Kamer worden niet recht streeks door de Nederlandse kiezers gekozen. De stemgerechtigde Nederlanders kiezen zelf de Provinciale Staten, die daarna weer de leden van de Eerste Kamer kiezen. Men noemt dit “getrapte” verkiezing. De Eerste Kamer telt 75 leden, die voor de tijd van 6 jaar worden gekozen. (more…)