Erst

Ertsen zijn steensoorten die metalen bevatten zoals bijvoorbeeld ijzererts, kopererts, tinerts en bauxiet. Pas als er genoeg metaal in het erts aanwezig is, is het zinvol om ertsen te delven. Ook de vindplaats speelt hierbij een rol..In onherbergzaam gebied, waar geen mensen wonen, is het vaak te duur om te gaan delven (graven). Ertsen worden soms aan de opper vlakte, maar meestal heel diep in de aardbodem gevonden.

Emigratie

Veel mensen zijn uit hun eigen land weggetrokken. Soms werden zij gedreven door hon gersnood; anderen konden in eigen land hun geloof niet uitoefenen en trokken weg. Dit wegtrekken uit het eigen land naar een ander land noemen we emigra tie. Meestal betekent emigratie een definitieve vesti ging in een andere werelddeel of land. In de Verenig de Staten van Amerika woonden oorspronkelijk emi granten uit Engeland, Ierland, Duitsland, Italië en de Scandinavische landen. Deze mensen probeerden in de vorige eeuw hun geluk in het “Verre Westen” te zoeken. De huidige Amerikanen zijn afstammelingen van deze pioniers.

Embargo

Dit is het in beslag nemen van schepen of goederen van een bepaald land. Zo kan een rege ring bijvoorbeeld tonen dat ze het niet eens is met wat de regering van een ander land doet. Embargo wil ook zeggen dat het dan verboden is om goederen (bijv. wapens) aan dat land te leveren. In de kranten wereld wil een embargo zeggen dat het een joumalist verboden is om iets voor een bepaalde datum te publiceren.

Emancipatie

Betekent letterlijk vrijmaking of gelijkstelling voor de wet. Zo bestaat er de vrijverklaring van slaven, lijfeigenen, enz. Ook het wegnemen. (more…)

Elfstedentocht

Deze schaatstocht in Nederland, over 200 km, is meteen de belangrijkste wedstrijd ter wereld hardrijden op de schaats. Op één dag wordt er langs 11 Friese steden gereden. De route loopt van Leeuwarden, Sneek, Ijlst, Sloten, Stavo ren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum terug naar Leeuwarden. De Elfstedentocht vindt maar heel zelden plaats. In 1985 en 1986 vond hij per grote uitzondering tweemaal na elkaar plaats. Het was de Nederlander Evert van Benthem die ze in beide gevallen won en zichzelf zo in de belangstelling schaatste. (more…)

Albert Einstein

ÈINSTEIN, Albert. Einstein is een van de grootste wiskundigen en fysici van deze eeuw. Hij werd gebo ren in 1879 in Duitsland, maar werd in 1901 Zwitsers staatsburger. Hij was eerst professor in de theoreti sche natuurkunde te Zürich, Praag en Berlijn. Hij vertrok in 1934 naar Engeland en vandaar naar Ame rika, waar hij verbonden was aan de Universiteit van Princeton. Hij verwierf grote bekendheid door zijn publicaties sinds 1905, waarin hij een theorie uiteen zette volgens dewelke ruimte en tijd verschillende waarden hebben, al naargelang het standpunt van de waarnemer. Door experimenten is de juistheid van deze relativiteitstheorieen bevestigd. In 1921 heeft hij hiervoor de Nobelprijs gekregen. Einstein is gestorven in 1955.

Media Markt Rotterdam

Media Markt RotterdamMedia Markt is een duitse elektronica keten met 28 winkels in Nederland, 14 in Belgie en meer dan 500 winkels in Oost en west Europa. Media Markt is vooral bekend door hun brede assortiment.

Media Markt heeft in Rotterdam 3 vestigingen: Rotterdam Alexandrium, Rotterdam Beijerlandselaan en Rotterdam Centrum (more…)

Eerste kamer

Samen met de Tweede Kamer vormt de Eerste Kamer in Nederland de Staten Generaal. Deze twee Kamers bekijken het regerings beleid van de ministers. Als een minister iets fout doet in de ogen van de kamerleden, kan hij daarover ondervraagd worden. De StatenGeneraal beoordeelt ook de wetten, die de ministers maken. De beide Kamers hebben het recht om een wet af te keuren. De leden van de Eerste Kamer worden niet recht streeks door de Nederlandse kiezers gekozen. De stemgerechtigde Nederlanders kiezen zelf de Provinciale Staten, die daarna weer de leden van de Eerste Kamer kiezen. Men noemt dit “getrapte” verkiezing. De Eerste Kamer telt 75 leden, die voor de tijd van 6 jaar worden gekozen. (more…)

Lijsterbes

Boomsoort die zowel in het wild als aangeplant voorkomt. Ze bloeien met schermen witte bloemen die na de bevruchting oranjerode bessen worden, ook in grote schermen. Deze bessen worden door lijsters en andere bessenetende vogels als lekkernij beschouwd. De zaden echter worden met hun harde zaadhuid niet verteerd en vallen vele kilometers verderop met de ontlasting. Als de bodem daar geschikt is, ontstaat al spoedig een nieuw lijsterbesboompje.

Antonie van Leeuwenhoek

Hij leefde van 1632 tot 1723 in Delft. Hij was een groot geleerde, die zich aangetrokken voelde tot het bestuderen van het zeer kleine in de natuur. Hij sleep daarvoor zélf vergrootglaasjes en maakte daarmee eenvoudige microscoopjes. Alles wat hij waarnam, beschreef hij uitvoerig. Deze aantekeningen stuurde hij naar de Royal Society in Londen. Op die manier werden tal van anatomische bijzonderheden over insekten en andere kleine diertjes bekend, die nog nooit door iemand gezien waren bekend. Zo ontdekte van Leeuwenhoek o.a. de bloedlichaampjes.

Jan Leeghwater

LEEGHWATER, Jan (1575-1650). Hij was een beroemd Nederlands ingenieur, die zich bezighield met het bouwen van watermolens en duikklokken. Hij leidde de droogmaking van de Beemster en ontwierp plannen voor de drooglegging van het Haarlemmermeer. Ook aan de droogmaking van de Purmer en de Wormer werkte hij mee.

Lawine

Dit is een plotseling naar beneden glijdende sneeuwen steenmassa. Lawines ontstaan als de temperatuur boven nul stijgt. De sneeuw begint dan te smelten en gaat aan het glijden. Ook door luid roepen kan het glijden beginnen. Hoe steiler een berghelling, hoe eerder een lawine optreedt en hoe heviger zij is. Lawines kunnen grote verwoestingen aanrichten omdat ze een groot deel van de ondergrond meenemen. Hun snelheid is vaak zo groot dat er weinig tijd is om weg te vluchten.

Willem Barentsz

 Tijdens de Gouden Eeuw haalden de Nederlanders hun specerij en uit Lissabon, waarna deze over heel Europa wer den, verhandeld. De Spanjaarden veroverden Portu gal en stonden de Nederlanders niet toe om nog langer specerijen uit Lissabon te halen. De Nederlan ders besloten om zelf de zeeweg naar Indië, waar deze kruiden groeiden, te zoeken. Men dacht er ook langs het noorden te kunnen komen en in 1596 werd een dergelijke tocht ondernomen onder leiding van Heemskerk en Barentsz. Zij vroren echter vast en waren genoodzaakt de winter door te brengen op het eiland Nova Zembla. Van het scheepshout bouwde men een grote hut, die het Behouden Huys werd genoemd. Door de ontzettende koude en het slechte voedsel stierven verschillende mannen. Toen het ijs na de winter begon te dooien, aanvaardden ze de terugtocht in een paar open boten. Barentsz stierf kort na het vertrek in de NoordelijkeIjszee.

werkstuk ballet

Dit is een dansopvoering. In het klassiek ballet wordt een verhaal uitgebeeld door dansbewe gingen, zoals bijvoorbeeld in Het Zwanenmeer van Tsjaikovski.
In het hedendaagse ballet worden vooral gevoelens uitgebeeld. Ballet is ook de benaming voor de groep die zo’n dans uitvoert. (more…)

werkstuk Amazone

Dit is de op twee na langste rivier ter wereld, met een lengte van ruim 6500 kilometer. De rivier ontspringt in het Andesgebergte en stroomt dwars door Brazilië. De monding in de Atlantische Oceaan is bijna 300 kilometer breed en tot ver in zee kun je het zoete rivierwater merken. (more…)