Elfstedentocht

Deze schaatstocht in Nederland, over 200 km, is meteen de belangrijkste wedstrijd ter wereld hardrijden op de schaats. Op één dag wordt er langs 11 Friese steden gereden. De route loopt van Leeuwarden, Sneek, Ijlst, Sloten, Stavo ren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum terug naar Leeuwarden. De Elfstedentocht vindt maar heel zelden plaats. In 1985 en 1986 vond hij per grote uitzondering tweemaal na elkaar plaats. Het was de Nederlander Evert van Benthem die ze in beide gevallen won en zichzelf zo in de belangstelling schaatste. (more…)

Media Markt Rotterdam

Media Markt RotterdamMedia Markt is een duitse elektronica keten met 28 winkels in Nederland, 14 in Belgie en meer dan 500 winkels in Oost en west Europa. Media Markt is vooral bekend door hun brede assortiment.

Media Markt heeft in Rotterdam 3 vestigingen: Rotterdam Alexandrium, Rotterdam Beijerlandselaan en Rotterdam Centrum (more…)

Eerste kamer

Samen met de Tweede Kamer vormt de Eerste Kamer in Nederland de Staten Generaal. Deze twee Kamers bekijken het regerings beleid van de ministers. Als een minister iets fout doet in de ogen van de kamerleden, kan hij daarover ondervraagd worden. De StatenGeneraal beoordeelt ook de wetten, die de ministers maken. De beide Kamers hebben het recht om een wet af te keuren. De leden van de Eerste Kamer worden niet recht streeks door de Nederlandse kiezers gekozen. De stemgerechtigde Nederlanders kiezen zelf de Provinciale Staten, die daarna weer de leden van de Eerste Kamer kiezen. Men noemt dit “getrapte” verkiezing. De Eerste Kamer telt 75 leden, die voor de tijd van 6 jaar worden gekozen. (more…)

Lijsterbes

Boomsoort die zowel in het wild als aangeplant voorkomt. Ze bloeien met schermen witte bloemen die na de bevruchting oranjerode bessen worden, ook in grote schermen. Deze bessen worden door lijsters en andere bessenetende vogels als lekkernij beschouwd. De zaden echter worden met hun harde zaadhuid niet verteerd en vallen vele kilometers verderop met de ontlasting. Als de bodem daar geschikt is, ontstaat al spoedig een nieuw lijsterbesboompje.

Antonie van Leeuwenhoek

Hij leefde van 1632 tot 1723 in Delft. Hij was een groot geleerde, die zich aangetrokken voelde tot het bestuderen van het zeer kleine in de natuur. Hij sleep daarvoor zélf vergrootglaasjes en maakte daarmee eenvoudige microscoopjes. Alles wat hij waarnam, beschreef hij uitvoerig. Deze aantekeningen stuurde hij naar de Royal Society in Londen. Op die manier werden tal van anatomische bijzonderheden over insekten en andere kleine diertjes bekend, die nog nooit door iemand gezien waren bekend. Zo ontdekte van Leeuwenhoek o.a. de bloedlichaampjes.

Jan Leeghwater

LEEGHWATER, Jan (1575-1650). Hij was een beroemd Nederlands ingenieur, die zich bezighield met het bouwen van watermolens en duikklokken. Hij leidde de droogmaking van de Beemster en ontwierp plannen voor de drooglegging van het Haarlemmermeer. Ook aan de droogmaking van de Purmer en de Wormer werkte hij mee.

Lawine

Dit is een plotseling naar beneden glijdende sneeuwen steenmassa. Lawines ontstaan als de temperatuur boven nul stijgt. De sneeuw begint dan te smelten en gaat aan het glijden. Ook door luid roepen kan het glijden beginnen. Hoe steiler een berghelling, hoe eerder een lawine optreedt en hoe heviger zij is. Lawines kunnen grote verwoestingen aanrichten omdat ze een groot deel van de ondergrond meenemen. Hun snelheid is vaak zo groot dat er weinig tijd is om weg te vluchten.

Willem Barentsz

 Tijdens de Gouden Eeuw haalden de Nederlanders hun specerij en uit Lissabon, waarna deze over heel Europa wer den, verhandeld. De Spanjaarden veroverden Portu gal en stonden de Nederlanders niet toe om nog langer specerijen uit Lissabon te halen. De Nederlan ders besloten om zelf de zeeweg naar Indië, waar deze kruiden groeiden, te zoeken. Men dacht er ook langs het noorden te kunnen komen en in 1596 werd een dergelijke tocht ondernomen onder leiding van Heemskerk en Barentsz. Zij vroren echter vast en waren genoodzaakt de winter door te brengen op het eiland Nova Zembla. Van het scheepshout bouwde men een grote hut, die het Behouden Huys werd genoemd. Door de ontzettende koude en het slechte voedsel stierven verschillende mannen. Toen het ijs na de winter begon te dooien, aanvaardden ze de terugtocht in een paar open boten. Barentsz stierf kort na het vertrek in de NoordelijkeIjszee.

werkstuk ballet

Dit is een dansopvoering. In het klassiek ballet wordt een verhaal uitgebeeld door dansbewe gingen, zoals bijvoorbeeld in Het Zwanenmeer van Tsjaikovski.
In het hedendaagse ballet worden vooral gevoelens uitgebeeld. Ballet is ook de benaming voor de groep die zo’n dans uitvoert. (more…)

werkstuk Amazone

Dit is de op twee na langste rivier ter wereld, met een lengte van ruim 6500 kilometer. De rivier ontspringt in het Andesgebergte en stroomt dwars door Brazilië. De monding in de Atlantische Oceaan is bijna 300 kilometer breed en tot ver in zee kun je het zoete rivierwater merken. (more…)

Afsluitdijk

Dit is de zeedijk tussen Noord-Holland en Friesland, die de Zuiderzee van de Waddenzee scheidt. Vroeger was het Ijsselmeer een binnenzee: de Zuiderzee. Om allerlei redenen besloot men de Zuiderzee te dichten. Het inpolderingsplan van prof. ir. Comelis Lely werd in 1920 uitgevoerd met het dichten van het Wieringermeer. In 1929 werd begonnen aan de lange afsluitdijk tussen Den Oever in Noord-Holland en Zurich in Friesland. Op 28 mei 1932 was het moeilijke werk voltooid. Midden op de afsluitdijk staat een monument ter ere van ir. Lely. Door de afsluiting kregen we niet alleen een snelle verbinding tussen Noord-Holland en Friesland, maar konden we bovendien grote delen van het Ijsselmeer inpolderen, zoals de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland.

De afsluitdijk is in totaal 32 km lang en bestaat uit 2 gedeelten: de 2..5 km lange dijk tussen het vasteland van Noord-Holland en Wieringen en 30 km tussen Wieringen en de Friese kust. Over de Dijk loopt een rijksweg (EI0), een autosnelweg met gescheiden dubbele rijbanen. De tweede rijbaan is aangelegd op de plaats waar oorspronkelijk een spoorweg gepland was.

Felicitaties

Er bestaan duizend-en-één gelegenheden waarbij u iemand wilt feliciteren: verjaardag, geboorte, huwelijk, behalen van een diploma, jubileum, promotie, enzovoort. Wanneer u door welke oorzaken dan ook niet in de gelegenheid bent persoonlijk te gaan feliciteren, kunt u het beste een brief of een kaart sturen. Een gelukstelegram is ook een mogelijkheid; vooral aardig als u iemand wilt feliciteren die in het buitenland verblijft. (more…)

Borgtocht

Het komt voor dat bijv. een bank iemand alleen geld wil lenen als een ander borg voor hem wil staan. Dit noemt men borgtocht en houdt in dat de bank zijn vordering kan verhalen op degene die borg staat als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Als u borg wilt staan, gaat u de borgtocht aan met de geldverstrekker. (more…)

weggooien van gevaarlijke stoffen

Particulieren zijn nog niet aan regels gebonden bij het weggooien van gevaarlijke stoffen.

Iedereen kan echter oude, overtollige medicijnen inleveren bij de apotheek. Maak vooral gebruik van deze mogelijkheid, spoel ze niet door de wc en zet ze evenmin bij de vuilnis. Via de riolering komen de medicijnen terecht in het grondwater, waar ze dan kunnen bijdragen aan het ontstaan van gifgronden. In andere gevallen, als het water opnieuw als drinkwater dienst doet, moeten ze er weer worden uitgefIlterd -en daar wordt het op zijn minst niet lekkerder van. Het is om nog een reden gevaarlijk om medicijnen bij de vuilnis te zetten: wie weet hoe interessant een kind zo’n verboden apothekersflesje vindt. (more…)

Boemerang

De boemerang was al bekend in het Stenen Tijdperk en werd gebruikt voor de jacht en tijdens stamoorlogen. Het vormt nu een aardig speeltuig voor oudere kinderen. In handen van kleinere kinderen kan een boemerang echter heel gevaarlijk zijn! (more…)