Geiser

Geiser is een bron die regelmatig heet water en stoom spuit. Door een vulkaan onder de grond wordt het koude water van de bron verwarmd. Dit kan zo heet worden dat het water gaat koken en er stoom ontstaat. Daardoor loopt de druk hoog op. Als de druk voldoende hoog is, spuiten water en stoom er ineens uit. Denk maar aan de fluitketel als de fluit er afspringt. Door het spuiten daalt de druk en kan er weer koud water toestromen. Dan begint alles weer opnieuw. Op Ijsland komen veel geisers voor. Een geiser is ook een toestel om warmte te leve ren. Er wordt gas gebruikt om de geiser te verwarmen.

kardinaal

Dit is de naam van de hoogste kerkelijke waardigheidsbekleder na de paus in de Rooms Katholieke Kerk. De kardinalen helpen de paus bij het bestuderen van de Kerk. Na de dood van een paus kiezen de kardinalen meestal uit hun midden een nieuwe paus. D6 kardinalen zelf worden benoemd door de paus.

Kameloen

Deze familie van hagedissen neemt de kleur aan van de omgeving waarin ze zich bevindt. De meeste soorten komen voor in Afrika. Het dier heeft een zeer lange, kleverige tong die normaal opge rold in de mond ligt. Om een prooi te vangen, wordt de tong razendsnel naar buiten gekatapulteerd. De ogen kunnen onafhankelijk van elkaar in alle richtingen bewegen.

Kalk

Deze verzamelnaam duidt verscheidene cal ciumhoudende stoffen aan. De gebrande ofongeblus te kalk ontstaat uit de verbranding van in de natuur gevonden calciumcarbonaat. Het wordt veel gebruikt bij de bereiding van glas en cement. Er is ook gebluste kalk. Die ontstaat door ongebluste kalk met water te vermengen. Hierbij ontsnapt veel warmte. Gebluste kalk wordt door de stukadoor in de bouw gebruikt.

Kalender

De kalender is het systeem van tijdsindeling in dagen, weken, maanden en jaren. De Romeinse kalender rekende het jaar op 355 dagen, verdeeld over twaalf maanmaanden van ongelijke lengte en een schrikkelmaand. Het jaar begon op 1 maart. Caesar voerde in 46 v. Chr. de Juliaanse kalender in met 365 dagen per jaar en om de vier jaar een schrikkeljaar. Het jaar begon op 1 januari. De Gregoriaanse kalender, in 1582 ingevoerd, sloeg de tien dagen over die de Juliaanse kalender op deze wijze achter was geraakt en liet voortaan de schrikkeljaren vervallen op de niet door 4 deelbare eeuwjaren. In de meeste landen wordt nu volgens de Gregoriaanse kalender gerekend. Om allerlei praktische redenen voldoet ook de Gregoriaanse kalender nog niet en herhaaldelijk zijn voorstellen tot kalenderhervormingen gedaan.

Gitaar

De gitaar is een zeer populair snaarinstrument. Ze wordt bespeeld door het betokkelen van de snaren, meestal met de vingers, soms met het plectrum. De gitaar heeft zes snaren. Bij de elektrische gitaar is er geen klankkast meer: daar worden de trillingen opgevangen door elektromagneten. Via een versterker worden deze trillingen naar één of meerde re luidsprekers gevoerd.

Kajuit

Het betekent scheepskamer. In feite kan dus elke kamer op een schip wel kajuit genoemd worden. Toch wordt het woord heel dikwijls gebruikt voor bepaalde vertrekken aan boord van schepen of vliegtuigen. Heel dikwijls wordt ermee verwezen naar de kamer van de kapitein. Ook de slaapvertrekken van de reizigers worden kajuiten genoemd. In het vliegtuig is de zitruimte de kajuit.

Wie is Gandhi?

Deze Indische verzetsleider werd door zijn volk Mahatma genoemd, wat ..Grote Ziel” betekent. Gandhi studeerde rechten in Engeland en werkte nadien als advocaat in Zuid Afrika. In 1914 keerde hij terug naar zijn geboorteland Indië, opdat ogenblik een kolonie van Engeland. Daar nam hij deel aan het politieke leven en leidde hij acties tegen de Britten. Hij riep de mensen op om de Engelse instellingen, maatregelen en handelswaar te boycotten. Daarbij volgde hij de weg van het geweldloos verzet. Mahatma Gandhi hield verscheidene hongerstakingen en predikte de eenheid tussen moslims en hindoes. In 1948 werd hij door een hindoe vermoord.

Ecologie

Ecologie is de wetenschap (logos) die bestudeert hoe alles in de natuur afgestemd is op elkaar. Dieren en planten en mensen hebben elkaar namelijk nodig om te kunnen overleven. De natuur is een systeem dat zeer nauw samenhangt; als één soort verdwijnt, worden ook andere bedreigd. De ecologie wordt steeds belangrijker in onze wereld vanwege de toenemende milieuvervuiling, waardoor meer en meer plante en diersoorten bedreigd worden.

ECU-European Currency Unit

ECU. Dit is de afkorting van European Currency Unit. Oorspronkelijk was de ecu een oude Franse munt die niet meer bestaat. Nu is het de naam voor de munt eenheid van de Europese Unie, zoals de frank dat is voor België en de gulden voor Nederland. Er bestaan van de Ecu nog geen gangbare bankbiljetten en mun ten, maar je kunt al wel een bankrekening in Ecu openen. Of met een cheque in Ecu’s betalen.

Echolood

Dit apparaat, dat een onmisbaar onderdeel is van elke scheepsuitrusting, wordt gebruikt om de diepte van de zee te peilen. Door middel van de teruggekaatste geluidsgolven (het tijdsverschil tussen versturen en weer ontvangen van geluid) kan men de diepte berekenen.

jaarringen boom

Bomen hebben in het voorjaar behoefte aan water en de daarin opgeloste voedingszouten of mineralen om de blad en bloemknoppen te doen groeien. Het cambium, de groep houtvaten vormen de cellen, maakt dan wijde vaten. Naarmate het groeiseizoen verloopt, wordt de waterbehoefte van de bladeren minder. Ze houdt op als in de herfst de bladeren afvallen. Nu maakt het cambium. op door snede veel kleinere cellen. Deze afwisseling van wijde en nauwe houtvaten is goed in een dwars doorgesneden boomstam te zien. De banden die zo ontstaan, zijn jaarringen. Aan de hand van de jaarringen kan de ouderdom van de boom afgeleid worden.

Echoscopie

Echoscopie is in de geneeskunde een manier om door middel van geluidsgolven en de echo die deze terugzenden als ze op iets stoten, de omtrekken of de afbeelding weer te geven van iets in het lichaam, bijv. van een baby die bij de moeder in de buik zit. Een ander woord voor echoscopie is echografie.

Eend

Deze familie watervogels bestaat uit talrijke soorten. Wat ze gemeen hebben, is de brede snavel met een hoornachtige punt en gekartelde rand. Ze hebben naar achter staande poten met zwemvliezen, waardoor ze een waggelende gang vertonen. Het mannetje is kleuriger dat het vrouwtje. Enkele soorten eenden zijn de boomeenden, de bergeenden, de pronkeenden en de zeeëenden.

Jaruzalem

Jaruzalem is een bijzondere stad voor het joodse, het christelijke en het mohammedaanse ge loof. De stad was sinds 1948 in twee delen verdeeld: een deel was van Jordanië en een deel van Israël. In 1967 is de stad weer één geworden, toen Israël haar veroverde. Sinds 1949 is Jeruzalem de hoofdstad van Israël. De stad is verdeeld in een oud historisch gedeelte en een moderne, nieuw gebouwde stad. In het oude stadsdeel bevindt zich o.a. de Klaagmuur. Dit is een overblijfsel van de door Herodes in de Iste eeuw na chr. gebouwde ommuring van het tempel plein. Doordat het een heilige plaats is, komen er zeer veel toeristen en pelgrims uit alle delen van de wereld.