Groupon

groupon
Groupon
is een website die elke dag een unieke en goedkope deals aanbiedt. De aanbiedingen zijn elke dag anders; het kan gaan om een waardebon van 50euro voor 9 euro bij een bekende winkel, een attractie  met 50% korting, een hapje eten bij een restaurant of een kaartje voor een festival.

De werking van het systeem is een reclame te maken voor een bedrijf op de site van Groupon.nl en nieuwsbrief versturen aan meer dan miljoen leden. Groupon.nl wordt elke dag meer dan 50 duizend keren bezocht vanwege de hoge kortingen van minimaal 50%.
Als iemand een korting coupon heeft gekocht op de website van Groupon krijgt hij die coupon via de mail opgestuurd op het moment dat de inschrijvingstermijn van de actie is afgelopen. Men kan die coupon printen en bij het bedrijf gebruiken als betalingsbewijs.
Kijk meteen op Groupon.nl voor leuke deals. (more…)

Huis kopen – Waar u op moet letten en aan moet denken

Met het kopen van het huis doet u waarschijnlijk de hoogste aanschaf van uw leven, dus doe dit weloverwogen en zonder haast. Verkopers zullen u proberen onder druk te zetten door met andere potentiële kopers te schermen, maar daar moet u zich niets van aantrekken: een werkelijk uniek aanbod komt uiterst zelden voor. &aliseer u goed dat een mondelinge verklaring van u dat u het huis koopt evenveel rechtskracht bezit als een schriftelijke koopovereenkomst en dat een voorlopig koopcontract alleen maar voorlopig is ten aanzien van de genoemde ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld het niet rond krijgen van de financiering of het niet krijgen van een woonvergunning. het koopof koop-/aannemingscontract vooraf ter inzage en neem het zo mogelijk met een deskundige door. Makelaars zijn beëdigde bemiddelaars bij koopen verkoop van huizen, die slechts voor één van beide partijen mogen optreden. U mag, maar bent niet verplicht van een makelaar gebruik te maken. (more…)

Huursubsidie

De zogenaamde individuele huursubsidie is een overheidsmaatregel om te zorgen dat een woning betaalbaar blijft, ook voor wie een laag inkomen heeft. Deze subsidie moet u bij de gemeente aanvragen. Soms wordt de huursubsidie rechtstreeks aan de verhuurder betaald; de huurder betaalt dan de huurprijs onder aftrek van de subsidie.

De subsidieregeling kent vier groepen:
– Jonger dan 65 en alleenstaand,
– Jonger dan 65 en een meerpersoonshuishouden,
– Ouder dan 65 en alleenstaand,
– Ouder dan 65 en een meerpersoonshuishouden
(more…)

Aandeel

Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft. Alle aandeelhouders samen kunnen economisch gezien als eigenaren van de vennootschap worden beschouwd, hoewel ze dat strikt juridisch gezien niet zijn. Een aandeel geeft zeggenschap in de onderneming en men kan winstuitkeringen in de vorm van dividend ontvangen. Een aandeel kan verhandelbaar zijn op een effectenbeurs, maar dit is niet noodzakelijk.

Aandelen geven geen recht op een vaste uitkering zoals rente, zoals dit wel het geval is bij obligaties. Het rendement op aandelen bestaat uit twee onderdelen: eventuele waardestijging van het aandeel en het periodiek uit te keren deel van de winst van de onderneming, het dividend. De waardestijging van de aandelen door een oplopende aandelenprijs is onzeker en kan ook omslaan in verlies. Om het rendement van de waardestijging van de aandelen te realiseren moet men de aandelen eerst verkopen op de effectenbeurs. Het dividend is het bedrag dat een bedrijf aan zijn aandeelhouders uitkeert uit de in een jaar gerealiseerde winst. Het dividend is in de regel stabiel, maar niet gegarandeerd als de onderneming in moeilijke tijden terecht komt. (more…)

Huurverhoging

Voor een aantal categorieën woningen wordt de huurprijs op grond van de Huurprijzenwet door de minister vastgesteld. Het betreft hier hoofdzakelijk met subsidie gebouwde of verbouwde woningen en onbewoonbaar verklaarde woningen. Bij de overige woningen zijn huurder en verhuurder vrij jaarlijks een nieuwe huurprijs af te spreken, maar de wet geeft normen aan. Bij een geschil kan de huurcommissie om een uitspraak worden gevraagd. Is men het hiermee nog niet eens, dan kan de zaak voor de kantonrechter worden gebracht. (more…)

colportage – verkoop aan huis

Onder colportage verstaat de wet het ongevraagd te koop aanbieden van goederen of diensten bij u thuis of op groepsbijeenkomsten. Heeft u iets op een doorlopende demonstratie van een of ander produkt gekocht bij een verkoper die u apart heeft genomen, dan is er geen sprake van colportage en valt de verkoop niet onder de Colportagewet. (more…)

Huis verkopen

Als u uw huis wilt verkopen, kunt u dat op drie manieren aanpakken: u kunt het geheel in eigen hand houden, een makelaar inschakelen of het huis laten veilen. In het laatste geval onderhandelt u niet zelf met eventuele kopers; de verkoopprijs komt tot stand door loven en bieden tussen de potentiële kopers. Meer inlichtingen kunt u krijgen bij een notaris. (more…)

Budgettering – Uw uitgaven in de hand houden

Het maken van een budget helpt u uw lopende uitgaven te overzien en geld apart te leggen voor grotere uitgaven op langere termijn. Door uw uitgaven te plannen aan de hand van uw (deels toekomstige) inkomsten kunt u vaststellen of bepaalde wensen financieel haalbaar zijn en hoe u ze eventueel haalbaar kunt maken. Een budget maakt u voor een bepaalde periode, bijv. voor de termijn tussen twee salarisontvangsten. U kunt natuurlijk ook een andere termijn kiezen als u dat wenselijker vindt. (more…)

Rechtsbescherming

Alleen al door het bestaan van het recht wordt u op veel manieren beschermd. Als iedereen zich aan de rechtsregels houdt, zouden er nooit problemen zijn, maar dit is nu eenmaal niet het geval.
Indien u meent dat uw rechten geschonden worden door een andere burger, bijvoorbeeld doordat deze een bepaalde overeenkomst met u niet nakomt, dan kunt u naar de rechter stappen, die zal oordelen wie er gelijk heeft. (more…)

Regels bij ontslag nemen of krijgen

Wilt u als werknemer ontslag nemen, dan kunt u dit vrij doen, mits u de opzegtermijn maar in acht neemt. De lengte hiervan is voor zowel werknemer als werkgever wettelijk vastgelegd, maar bij C.a.o. mag hier binnen zekere grenzen van worden afgeweken. Na beëindiging van de dienstbetrekking wordt er wat betreft loon, vakantiegeld en dergelijke een eindafrekening gemaakt. Daarnaast is de werkgever verplicht u een getuigschrift te geven. Bedenk dat u bij vrijwillig ontslag geen aanspraak kunt maken op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet. (more…)

Historische koers van ING groep

Bedrijfsnaam : ING Groep NV
Hoofdkantoor gevestigd in Nederland
Bedrijfstype : Bank
Contactgegevens : ING House, 1081 KL Amsterdam Tel. +31 (0)20 541 5411

Datum Slot Koers
12-4-2011 9,07
11-4-2011 9,19
8-4-2011 9,22
7-4-2011 9,12
6-4-2011 9,15
5-4-2011 9,00
4-4-2011 9,08
1-4-2011 9,18
31-3-2011 8,93
Kijk hier voor de actuele koers van ING
(more…)

AOW – Algemene Ouderdomswet

Iedere ingezetene van Nederland is verplicht verzekerd volgens de Algemene Ouderdomswet. U heeft recht op een staatspensioen als u 65 bent, maar bent tot die leeftijd ook premieplichtig over alle gewerkte jaren vanaf uw 15de. Wie gedurende een bepaalde periode geen AOW heeft betaald, bijv. omdat hij in het buitenland verbleef, krijgt geen volledig pensioen. Er wordt per niet verzekerd jaar een korting van 2% toegepast.

Premie
De premie die voor de AOW verzekering moet worden betaald is een bepaald percentage van het inkomen. Voor het inkomen is een maximum vastgesteld. Het percentage wordt geregeld aangepast. Wie in loondienst werkt, draagt de premie niet zelf af; het wordt ingehouden op het loon. Bij niet-werknemers wordt de premie geheven door middel van een aanslag van de belastingdienst. Premieplicht bestaat tot het 65ste jaar. (more…)

Hypotheek

Een huis is duur en daarom beschikt een koper maar zelden over voldoende geld om het contant te betalen. Als u een huis koopt, kunt u gewoonlijk met dit als onderpand geld bij de bank lenen. Men spreekt dan van een hypothecaire lening.

Er zijn verschillende soorten hypothecaire leningen wat betreft de manier van aflossen en rente betalen. De bank zal u kunnen vertellen welke het beste bij uw behoeften en mogelijkheden past. Ook kunt u inlichtingen inwinnen bij de Vereniging Eigen Huis, een belastingconsulent (in verband met de fiscale aspecten) of de notaris.
Hoe hoog de hypothecaire lening zal zijn die de bank u wil verstrekken, is op voorhand niet te zeggen. Dit hangt af van de waarde van het huis, maar ook van uw kredietwaardigheid en mogelijkheden tot betaling van rente en aflossing. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat de bank gewoonlijk tot ca. 70% van de koopsom gaat. Extra hypotheek krijgt u soms als iemand (uw werkgever bijvoorbeeld) garant wil staan.
Bij de gemeente kunt u informeren of u in aanmerking komt voor gemeentegarantie. Ook dan zal de bank u meestal meer geld willen lenen en soms ook een deel tegen een lagere rente. (more…)

Rechtsbijstand

Meestal is het verstandig u bij gerechtelijke processen door een juridisch deskundige te laten bijstaan en dikwijls is dit zelfs verplicht. Bij strafzaken hoeft u geen advocaat te nemen, maar vaak heeft u wel recht op een gratis toevoeging. Kiest u uw advocaat bij een strafzaak zelf, dan moet u hem ook zelf betalen. (more…)

Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan mondeling worden gesloten, maar ter voorkoming van latere moeilijkheden is een schriftelijke vastlegging aan te raden. Sommige zaken kan men onderling in het contract regelen, maar in veel gevallen geeft de wet dwingende voorschriften. Zo mag de verhuurder geen sleutelgeld vragen en moet hij een waarborgsom na beëindiging van de huur met rente terugbetalen (onder aftrek van eventuele schade), de woning in goede staat van onderhoud houden en de huurder in het rustig genot van de woning laten tijdens de huurperiode. (more…)