Wat zijn creditcards en hoe werkt het systeem

Creditcards kunt u als een vorm van krediet beschouwen. Er zijn verschillende bedrijven die creditcards uitgeven, op vertoon waarvan u bij aangesloten zaken, restaurants enz. zonder contant geld kunt kopen, eten enz. Bekende voorbeelden zijn Visa, Master, Diners Club, Eurocard en American Express.

De rekening gaat naar de uitgever van de kaart, die deze betaalt en later (gewoonlijk maandelijks) verrekent met de kaarthouder. Rente wordt meestal niet in rekening gebracht; wel betaalt men voor het lidmaatschap.

Bekeuring krijgen

U kunt op twee manieren een bekeuring krijgen, nadat de politie heeft geconstateerd dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. U kunt aangehouden worden, bijv. na te snel rijden, waarna de agent u een kennisgeving van bekeuring overhandigt. Het kan echter ook zijn dat u deze kennisgeving onder uw ruitewisser aantreft, bijv. na fout parkeren. Dergelijke bekeuringen voor verkeersovertredingen zijn in feite schikkingen die de politie u aanbiedt om verdere rechtsvervolging te voorkomen. U kunt ze per bank of postbank betalen; gewoonlijk ontvangt u hiervoor een acceptgirokaart. Contant betalen was vroeger in sommige gevallen mogelijk, maar nu niet meer. (more…)

Incasso

Stel u op de hoogte van de betalingsvoorwaarden als u een transactie aangaat. Bij contante betaling ontstaan er weinig problemen. Indien de nota een vervaldatum vermeldt, moet u zich daaraan ook houden. Vaak wordt in de leveringsen betalingsvoorwaarden aangegeven wat er gebeurt als u niet tijdig betaalt.
Meestal is bepaald dat bij niet tijdige betaling alle inningskosten voor uw rekening komen, de zogenaamde buitengerechtelijke inningskosten. Blijft de betaling te lang weg, dan zal de schuldeiser gewoonlijk een incassobureau inschakelen. De kosten hiervan belopen vaak al 10-15 % van het verschuldigde bedrag. Daarnaast bent u rente verschuldigd, die meestal is bepaald op 1 % per maand of de wettelijke rente. Als de rechter wordt ingeschakeld en deze de schuldeiser in het gelijk stelt, zult u ook nog eens opdraaien voor de proceskosten, de zogenaamde gerechtelijke incassokosten.

Incassogiro
Bij incassogiro machtigt u uw crediteur op zijn verzoek om het verschuldigde bedrag van uw bankof girorekening te laten afschrijven. U kunt dan niet vergeten te betalen. Bij verkeerde afschrijving kunnen echter problemen ontstaan. Bij de postbank kunt u de machtiging elk gewenst moment opzeggen, maar bij een bank moet de begunstigde (de crediteur) dit doen, omdat het initiatief in feite van hem is uitgegaan.
U kunt dan ook veel beter gebruik maken van zogenaamde periodieke overschrijvingen. Hiermee machtigt u uw bank bepaalde periodieke betalingen automatisch voor u te verrichten. Deze machtiging kunt u altijd intrekken op het moment dat u dat wenst.

Belastingcontrole

Indien de fiscus u benadert voor nadere inlichtingen, hoeft dit geen reden te zijn voor paniek, vooropgesteld dat u uw aangiftebiljet ook werkelijk nauwgezet en naar beste weten heeft ingevuld. Eventuele fouten in de aangifte zullen dan vaak ook als zodanig worden geaccepteerd en alleen tot correctie aanleiding geven.

Meestal zal de inspecteur u schriftelijk om nadere inlichtingen vragen als hem ietS niet duidelijk is. U moet hem dan binnen een gestelde termijn antwoorden. Als u niet in staat bent hier tijdig aan te voldoen, kunt u hem het beste bellen en om enig uitstel vragen. (more…)

Invullen van het aangifte biljet

U bent wettelijk verplicht een aan u uitgereikt aangiftebiljet stellig en zonder voorbehoud in te vullen en het tijdig aan de inspecteur terug te zenden. Heeft u vóór 1 juli van het betreffende jaar nog geen aangiftebiljet inkomstenbelasting ontvangen, dan bent u wettelijk verplicht de inspecteur schriftelijk om toezending te verzoeken als u vermoedt dat u inkomstenbelasting of Aow-premie verschuldigd bent. De aangifte moet gebeuren op het op naam gestelde formulier. Bent u dit kwijt, dan moet u een nieuw aanvragen; de o.a. bij de boekhandel verkrijgbare formulieren dienen slechtB om een afschrift te maken.
Vul het aangiftebiljet duidelijk leesbaar en naar beste weten in. Vergeet de gevraagde bijlagen niet bij te sluiten en zorg voor een afschrift. Bewaar dit afschrift en eventuele bewijsstukken (rekeningen, contracten enz.) minstens 5 jaar in verband met mogelijke navorderingen. Bij problemen staat u sterker als u alle gegevens bij de hand heeft. (more…)

Bezwaar maken tegen een belastingaanslag

Wanneer en hoe bezwaar maken tegen een aanslag

Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, staan u geen rechtsmiddelen ten dienste om daar wat aan te doen. Op uw schriftelijk verzoek zal de inspecteur echter meestal bereid zijn de aanslag te verminderen, mits u aannemelijk kunt maken dat de aanslag te hoog is.

Bent u het oneens met een defmitieve aanslag inkomstenbelasting, dan kunt u binnen twee maanden bij de betreffende inspecteur een bezwaarschrift indienen. Dit kan in de vorm van een gewone brief, waarin u vermeldt om welke aanslag het gaat (aanslagnummer niet vergeten) en uw bezwaar motiveert. Vraag de inspecteur u te willen horen als hij van plan is afwijzend te beschikken. Denkt u de motivering van uw bezwaar niet binnen de gestelde termijn van twee maanden rond te krijgen, dan kunt u een formeel bezwaarschrift indienen. Hierin zet u dat u ter bewaring van rechten bezwaar tegen de aanslag maakt en verzoekt u om uitstel van de motivering tot de dag dat u vermoedt deze gereed te hebben. (more…)

Octrooi

Bescherming van uw uitvinding

Als u denkt een uitvinding te hebben gedaan die u geld kan opleveren, dan moet u deze beschermen door er octrooi op aan te vragen (in andere landen, zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Groot-Brittannië, spreekt men van patent). Dit doet u bij de Octrooiraad, die u op grond van de Octrooiwet de uitsluitende rechten kan verlenen op een nieuw voortbrengsel, een nieuwe werkwijze of een nieuwe verbetering van een voortbrengsel of een werkwijze. Het octrooi geldt tot maximaal 20 jaar na de indiening van de aanvraag. (more…)

Inventaris

Maak inventarislijsten van elke kamer

Na inbraak of brand en bij verhuur .,an een gemeubileerd huis is het handig als er nauwkeurige inventarislijsten zijn, zeker indien op zo’n lijst tevens merknamen staan, types en serienummers, de ouderdom en de staat waarin de bezittingen zich bevinden. Vaak zijn modelboekjes met dergelijke lijsten gratis te krijgen bij een verzekeringsmaatschappij.
Loop het huis kamer voor kamer door; noteer de soortnaam en hoeveelheid van elk voorwerp, de aanschafdatum, prijs en huidige waarde. Kijk advertenties en catalogi na om de huidige prijs vast te stellen. Maak afzonderlijke lijsten van kleding, bontjassen, juwelen, zilver en kunstwerken. Laat kostbaarheden zoals zilver, sieraden en voorwerpen met historische waarde taxeren door een deskundige.
Fotografeer elk vertrek en maak close-ups van waardevolle voorwerpen en kunstwerken. Berg deze foto’s met de inventarislijst veilig op.
Zorg voor ten minste twee exemplaren van de inventarislijst en bewaar ze op verschillende plaatsen. Werk de inventarislijst jaarlijks bij. Kijk dan ook na voor welk bedrag de inboedel is verzekerd: mogelijk moet dat worden bijgesteld, veel mensen zijn te laag verzekerd.
Desgewenst kunt u ook een overzicht van de inventaris maken met een (video)fllmcamera. Maak de opnamen zelf of vraag iemand te filmen hoe u door het huis loopt en de voorwerpen één voor één aanwijst en beschrijft.