Artis Amsterdam

‘Natura Artis Magistra, De natuur is de leermeesteres van de kunst onder dezen titel wordt thans opgericht eene Societeit, welke ten doel heeft het tevorderen van de kennis der natuurlijke historie op eene aangename en aanschouwelijke wijze, zoo door het bijeenbrengen eener verzameling van levende dieren, als door het plaatsen van een kabinet van opgezette voorwerpen uit het dierenrijk.

(more…)

Architectuurmuseum Amsterdam (Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst)

De verzameling van de Stichting Architectuurmuseum bestaat uit archieven van architecten, architectenverenigingen en tijdschriftredacties uit de 19e en 20e eeuw. Verder zijn er maquettes, foto’s, dia’s en een in architectuur gespecialiseerde bibliotheek. Rond bepaalde thema’s worden een paar keer per jaar wisselende tentoonstellingen gehouden.

(more…)

Bosmuseum Amsterdam

(Natuurhistorische Verzameling van het Amsterdamse Bos ‘Het Bosmuseum’)
Vanaf de uitvoering van het ‘Bosplan’ in de jaren dertig werden door diverse vogelliefhebbers ornithologische waarnemingen verricht en werden er dode dieren verzameld. De gemeente liet deze dieren, voornamelijk vogels, prepareren en zo ontstond de eerste verzameling, waarvoor alspoedigeen ruimte werd gezocht. in 1967 werd het museum ingericht in een gebouw achter Boerderij Meerzicht. De collectie bestaat uit opgezette vogels en zoogdieren, een kever- en vlinderverzameling, een herbarium, maquettes en foto’s die betrekking hebben op het Amsterdamse Bos.

(more…)

Joods Historisch Museum Amsterdam

Toen in 1926 het Amsterdams Historisch Museum in het Waag-gebouw werd geopend, was er een torenkamer gereserveerd voor wisseltentoonstellingen die het aandeel van de joodse bevolkings-groep in de geschiedenis van Amsterdam moesten tonen. Een paar jaar later werd de Stichting Joods Historisch Museum opgericht met het doel een permanente collectie bijeen te brengen die een overzicht van het joodse historische, culturele en religieuze leven in Nederland zou moeten geven.

(more…)

Banketbakkers Museum Amsterdam

In 1912 werd het museum door de Nederlandse Banketbakkers Vereniging opgericht. De verzameling, die door banketbakkers is bijeengebracht, omvat o.a. een oude werkplaats met toebehoren, een oud koektrommelrek met toonbank en vitrine, en een etalage zoals die er rond 170o uitzag.

(more…)

Bilderdijk-Museum Amsterdam

De dichter Willem Bilderdijk (1756-1831) werd tijdens zijn leven zo geeerd (maar ook gehaat), dat er al spoedig verschillende Bilderdijk verzamelingen ontstonden. De samenvoeging van deze grote hoeveelheid materiaal heeft geleid tot de oprichting van een aan hem gewijd museum. De collectie omvat schilderijen, portretten, tekeningen, archivalia en curiosa betreffende Bilderdijk, zijn familie en zijn vriendenkring. Er zijn ongeveer 3700 handschriften en kopieen van alle brieven van en aan Bilderdijk, die in openbare verzamelingen aanweezig zijn. De bibliotheek bevat ca. 1500 werken.

(more…)

Anne Frank Huis Amsterdam

In het achterhuis van dit uit 1635 daterende koopmanshuis hebben acht joodse onderduikers, onder wie Anne Frank, gedurende de Duitse bezetting een tijdelijke schuilplaats gevonden. De verbinding tussen voor- en achterhuis werd in die tijd gecamoufleerd door een draaibare boekenkast. De manier waarop hier door de onderduikers is geleefd, is zoveel mogelijk gereconstrueerd. in het voorhuis is een documentatie-afdeling ingericht met een overzicht van de opkomst van nazi-Duitsland, de geschiedenis van de Tweede wereldoorlog en de jodenvervolging. Een aparte zaal is gewijd aan het dagboek van Anne Frank.

(more…)

Amsterdams Historisch Museum

In 1975 verhuisde het Amsterdams Historisch Museum van de Waag, waar het vanaf 1926 was gehuisvest, naar het voormalige Burgerweeshuis. Deze voornamelijk 17e- en 18e-eeirwse gebouwen werden voor dit doel grondig gerestaureerd. Rondom de voormalige meisjes-binnenplaats wordt een overzicht jsegeven van de geschiedenis van Amsterdam in al haar facetten. Enkele onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed zijn: de Oostzeehandel, de graanprijzen, de stapelmarkt, het patriciaat, het gewone volk, de güden, de godsdienstige tolerantie en intolerantie, de sociale instellingen, de ooancipatie van de arbeidende klasse, de stadsuitbreidingen en de suburbanisatie in de nieuwste tijd. Deze onderwerpen worden met behulp van teksten, films en diavoorstellingen nader toegelicht. Enkele onderdelen van de uitgebreide collectie zijn: de archeologische vondsten die werden opgegraven bij de aanleg van de metro, groeps-portretten van de Amsterdamse schutterij en van regenten der sociale instellingen, in Amsterdam vervaardigde speelkaarten vanaf de 17e eeuw, een verzameling I9e-eeuwse schilderijen, en tekeningen van de 16e totde I9eeeuw.
in het tentoonstellingsgebouw aah de jongensbinnenplaats worden regelmatig wisselende exposities gehouden, waarin onderwerpen uit de Amsterdamse geschiedenis worden uitgediept.

(more…)

Allard Pierson Museum Amsterdam Archeologisch Museum van de Universiteit van Amsterdam)

Het museum – gevestigd in het voormalige gebouw van De Nederlandsche Bank, dat in 1869 in neoclassistische stijl werd gebouwd – werd genoemd naar de I9e-eeuwse theoloog, wijsgeer en famsthistoricus Allard Pierson. Het ontstond in 1934, toen de Universiteit -«an Amsterdam de beroemde verzameling oudheden van dr. C.W. Lunsingh Scheurleer Verwierf. Deze schenking vormt nog altijd de kem van het museum bezit. De collectie bevat voorwerpen uit de onder beschavingen van Egypte (zoals mummies, mummiekisten, liefs, bronzen dieren- en goden-beeldjes), het Nabije Oosten, Cyprus 01 Griekenland (o.a. marmeren lieelden en grafzerken, beschilderde nazen en kruiken, bronzen wapens en helmen). De Romeinse afdeling bevat wandschilderingen, beeldhouwwerk, sieraden en munten.
(more…)

Museum Amstelkring Amsterdam

Na de Alteratie (het protestant worden van Amsterdam in 1578) waren de katholieken gedwongen hun religieuze bijeenkomsten in het geheim in een kamer, op een zolder of in een schüur te houden. in 1661 begon Jan Hartman met de bouw van een grachtenpand aan de Oude Zijds Voorburgwal en twee belendende huisjes in de Heintje Hoecksteeg. De gezamenlijke zolders van deze drie huizen liet hij als katholieke kerk inrichten. Deze kerk is een van de best bewaard gebleven schuilkerken in ons land.

(more…)

Kasteel Ammersoyen Ammerzoden

Kasteel Ammerzoden, met zijn vier ronde torens op de hoeken van een vrijwel vierkant complex rondom een binnenplaats, behoort met het Muiderslot tot de beste voor-beelden van een middeleeuwse burcht. in 1590 werd het kasteel door brand ernstig beschadigd; hierbij kwam de slotheer, Joris van Arkel, om het leven. in opdracht van diens zoon werd het kasteel in de 17e eeuw herbouwd. Het geslacht Van Arkel heeft er tot het einde van die eeuw gewoond. in 1875 werd er een Clarissenklooster gehuisvest. Na de Tweede wereldoorlog kwam het kasteel in bezit van de Stichting Vrienden van de Geldersche Kastelen, die het grondig liet restaureren. in de zijvleugels van het kasteel is thans het gemeentehuis gevestigd. De achter-vleugel is als museum ingericht. in twee zalen op de bovenverdieping bevindt zich een expositie van voor-vrerpen uit de 14e tot de 19e eeuw, die bij het opnieuw uitgraven van de slotgracht te voorschijn zijn gekomen. Men vindt er o.a. aarde-werk, bronzen vaatvrerk, eetgerei en glas. Andere zalen in de achter-vleugel zijn ingericht met antieke meubelen en schilderijen. in het onderhuis is een taveerne voor bezoekers van het kasteel.

(more…)

Het Poppenhuis Amstelveen

Het museum is voortgekomen uit een klein bedrijf waar klederdrachtpoppen zeer zorgvuldig van authentieke kleding worden voor-zien. Er zijn ruim honderdtwintig verschillende Nederlandse klederdrachtpoppen te| bezichtigen. Daarnaast is er een verzameling te zien van meef dan driehonderd antieke poppen, ingeriehte poppen-huizen, keukens, winkeltjes en speeldozen.

(more…)

Aemstelle Amstelveen

Naast de wisselende tentoonstellingen van hedendaagse Nederlandse kunst biedt Aemstelle onderdak aan een permanente collectie die betrekking heeft op de geschiedenis van Nieuvrer-Amstel. Deze collectie omvat o.a. prenten, topografische kaarten, turfstekersgerei, Amstel-porselein en andere oudheidkundige voorwerpen. (more…)

Historische Verzameling Gavalerie Amersfoort

De Historische Verzameling Cavalerie is ondergebracht in een kelderruimte van de Bernhardkazerne. Het accent van de collectie ligt op de geschiedenis van de Nederlandse cavalerie gedurende de periode 1813-1940. Zo is er de overgang te zien van het kleurrijke I9e-eeuwse uniform naar het veldgrijs en van de ruitersabel naar de mitrailleur. Een manschappenkrib met toebehoren herinnert aan het huzarenleven rond 1920. Verder is er documentatie-materiaal bijeengebracht, waaronder foto’s, prenten en schilderijen. Op het terrein rond het gebouw staan oude pantserwagens en tanks opgesteld.

(more…)

Dierenpark Amersfoort

Het dierenpark werd in 1948 door particulieren opgericht. Thans is er een grote verzameling in- en uitheemse dreren te bezichtigen, waaronder beren, zebra’s, chimpansees, jachtluipaarden, oiifanten, leeuwen, tijgers en vogels uit aile werelddelen. Een treintje, de bereboemel, leidt de bezoeker langs de belangrijkste dierenverblijven. Er zijn speeltuinen, een kinderboerderij en een restaurant. (more…)