Rijksmuseum Vincent van Gogh Amsterdam

Het Rijksmuseum Vincent van Gogh, dat in 1973 werd geopend, bevat de grote collectie schilderijen en tekeningen die eens aan Theo van Gogh, de broer van de schilder, heeft toebehoord.
Het gebouw is een van de laatste scheppingen van Gerrit Rietveld, toonaangevend architect van De Stijlgroep. ir. Van Gogh, de zoon van Theo,verwachtte, toen hij de collectie permanent aan het rijk afstond, dat het museum niet alleen de plaats zou zijn waar men het werk van zijn oom kanbezichtigen, maar waar men ook zijn eigen creatieve mogelijkheden kan ontplooien.

(more…)

Historische Verzameling van de Vrije Universiteit AMSTERDAM

In het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit is een bescheiden expositieruimte ingericht met documenten, foto’s en voorwerpen, die betrekking hebben op de geschiedenis van de Vrije Universiteit en het gereformeerde leven in Nederland. Tijdens en na de viering van het honderdjarig bestaan van de universiteit in 1980 zullen twee grotere tentoonstellingen te bezichtigen zijn.

(more…)

Frederik van Eeden Museum Amsterdam

Het museum, gewijd aan de medicus-schrijver Van Eeden (1860-1932), bestaat uit twee gedeelten: een archiefgedeelte dat gevestigd is in de Handschriftenzaal en een museaal gedeelte dat is ondergebracht in de Museale zaal van de Universiteitsbibliotheek.

(more…)

Filmmuseum Amsterdam

In een mimte van het uit 1880 daterende, monumentale Paviljoen Vondelpark is een collectie camera- en projectie-apparatuur uit de geschiedenis van de filmtechniek te bekijken. Het documentatiecentrum ömvat o.a. een filmbibliotheek, een filmtijdschriftenverzameling, een pers- en een nlmaffiche-archief. filmaffiche-archief. ;
De voorstellingen van het Filmmuseum betreffen retrospectieven, series en vertoningen gewijd aan een regisseur, acteur actrice, of een onderwerp met betrekking tot de geschiedenis van de film.

(more…)

Geologisch Museum Amsterdam (Museum van het Geologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam)

Het museum is in 1934 opgericht, tegelijk met het Geologisch Instituut waarin het is ondergebracht. Het bevat de studieverzameling van dit instituut.
De collectie bestaat uit gesteenten, ertsen, mineralen, meteorieten en fossielen uit aile. delen van de wereld. Speciale verzamelingen zijn de collectie zwerfstenen uit Nederland en de collectie gesteenten uit Indonesie.

(more…)

Het Drukhuis Amsterdam

De opzet van het Drukhuis is, door middel van verschillende activiteiten, de belangstelling voor het drukkersambacht levend te houden. Aan geinteresseerden wordt gelegenheid gegeven zelf te komen drukken op de oude handpersen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de uitgebreide sortering houten en loden letters. Voorts worden er cursussen zetten en boekbinden georganiseerd. Daarnaast zijn er wisselende exposities van grafisch werk te zien.

(more…)

Ferdinand Domela Nieimenhuis Museum Amsterdam

Het museum, dat werd opgericht in 1925, is blijvend in beheer gegeven aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De collectie omvat de bibliotheek van Domela Nieuwenhuis – een van de grootste bibliotheken ter wereld op het gebied van de geschiedenis van het socialisme en de sociaal-democratie – en diverse voorwerpen die zich in zijn studeerkamer bevonden, zoals portretten, tekeningen en meubel-stukken. (more…)

Architectuurmuseum Amsterdam (Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst)

De verzameling van de Stichting Architectuurmuseum bestaat uit archieven van architecten, architectenverenigingen en tijdschriftredacties uit de 19e en 20e eeuw. Verder zijn er maquettes, foto’s, dia’s en een in architectuur gespecialiseerde bibliotheek. Rond bepaalde thema’s worden een paar keer per jaar wisselende tentoonstellingen gehouden.

(more…)

Joods Historisch Museum Amsterdam

Toen in 1926 het Amsterdams Historisch Museum in het Waag-gebouw werd geopend, was er een torenkamer gereserveerd voor wisseltentoonstellingen die het aandeel van de joodse bevolkings-groep in de geschiedenis van Amsterdam moesten tonen. Een paar jaar later werd de Stichting Joods Historisch Museum opgericht met het doel een permanente collectie bijeen te brengen die een overzicht van het joodse historische, culturele en religieuze leven in Nederland zou moeten geven.

(more…)

Banketbakkers Museum Amsterdam

In 1912 werd het museum door de Nederlandse Banketbakkers Vereniging opgericht. De verzameling, die door banketbakkers is bijeengebracht, omvat o.a. een oude werkplaats met toebehoren, een oud koektrommelrek met toonbank en vitrine, en een etalage zoals die er rond 170o uitzag.

(more…)

Bilderdijk-Museum Amsterdam

De dichter Willem Bilderdijk (1756-1831) werd tijdens zijn leven zo geeerd (maar ook gehaat), dat er al spoedig verschillende Bilderdijk verzamelingen ontstonden. De samenvoeging van deze grote hoeveelheid materiaal heeft geleid tot de oprichting van een aan hem gewijd museum. De collectie omvat schilderijen, portretten, tekeningen, archivalia en curiosa betreffende Bilderdijk, zijn familie en zijn vriendenkring. Er zijn ongeveer 3700 handschriften en kopieen van alle brieven van en aan Bilderdijk, die in openbare verzamelingen aanweezig zijn. De bibliotheek bevat ca. 1500 werken.

(more…)

Amsterdams Historisch Museum

In 1975 verhuisde het Amsterdams Historisch Museum van de Waag, waar het vanaf 1926 was gehuisvest, naar het voormalige Burgerweeshuis. Deze voornamelijk 17e- en 18e-eeirwse gebouwen werden voor dit doel grondig gerestaureerd. Rondom de voormalige meisjes-binnenplaats wordt een overzicht jsegeven van de geschiedenis van Amsterdam in al haar facetten. Enkele onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed zijn: de Oostzeehandel, de graanprijzen, de stapelmarkt, het patriciaat, het gewone volk, de güden, de godsdienstige tolerantie en intolerantie, de sociale instellingen, de ooancipatie van de arbeidende klasse, de stadsuitbreidingen en de suburbanisatie in de nieuwste tijd. Deze onderwerpen worden met behulp van teksten, films en diavoorstellingen nader toegelicht. Enkele onderdelen van de uitgebreide collectie zijn: de archeologische vondsten die werden opgegraven bij de aanleg van de metro, groeps-portretten van de Amsterdamse schutterij en van regenten der sociale instellingen, in Amsterdam vervaardigde speelkaarten vanaf de 17e eeuw, een verzameling I9e-eeuwse schilderijen, en tekeningen van de 16e totde I9eeeuw.
in het tentoonstellingsgebouw aah de jongensbinnenplaats worden regelmatig wisselende exposities gehouden, waarin onderwerpen uit de Amsterdamse geschiedenis worden uitgediept.

(more…)

Allard Pierson Museum Amsterdam Archeologisch Museum van de Universiteit van Amsterdam)

Het museum – gevestigd in het voormalige gebouw van De Nederlandsche Bank, dat in 1869 in neoclassistische stijl werd gebouwd – werd genoemd naar de I9e-eeuwse theoloog, wijsgeer en famsthistoricus Allard Pierson. Het ontstond in 1934, toen de Universiteit -«an Amsterdam de beroemde verzameling oudheden van dr. C.W. Lunsingh Scheurleer Verwierf. Deze schenking vormt nog altijd de kem van het museum bezit. De collectie bevat voorwerpen uit de onder beschavingen van Egypte (zoals mummies, mummiekisten, liefs, bronzen dieren- en goden-beeldjes), het Nabije Oosten, Cyprus 01 Griekenland (o.a. marmeren lieelden en grafzerken, beschilderde nazen en kruiken, bronzen wapens en helmen). De Romeinse afdeling bevat wandschilderingen, beeldhouwwerk, sieraden en munten.
(more…)

Museum Amstelkring Amsterdam

Na de Alteratie (het protestant worden van Amsterdam in 1578) waren de katholieken gedwongen hun religieuze bijeenkomsten in het geheim in een kamer, op een zolder of in een schüur te houden. in 1661 begon Jan Hartman met de bouw van een grachtenpand aan de Oude Zijds Voorburgwal en twee belendende huisjes in de Heintje Hoecksteeg. De gezamenlijke zolders van deze drie huizen liet hij als katholieke kerk inrichten. Deze kerk is een van de best bewaard gebleven schuilkerken in ons land.

(more…)

Kasteel Ammersoyen Ammerzoden

Kasteel Ammerzoden, met zijn vier ronde torens op de hoeken van een vrijwel vierkant complex rondom een binnenplaats, behoort met het Muiderslot tot de beste voor-beelden van een middeleeuwse burcht. in 1590 werd het kasteel door brand ernstig beschadigd; hierbij kwam de slotheer, Joris van Arkel, om het leven. in opdracht van diens zoon werd het kasteel in de 17e eeuw herbouwd. Het geslacht Van Arkel heeft er tot het einde van die eeuw gewoond. in 1875 werd er een Clarissenklooster gehuisvest. Na de Tweede wereldoorlog kwam het kasteel in bezit van de Stichting Vrienden van de Geldersche Kastelen, die het grondig liet restaureren. in de zijvleugels van het kasteel is thans het gemeentehuis gevestigd. De achter-vleugel is als museum ingericht. in twee zalen op de bovenverdieping bevindt zich een expositie van voor-vrerpen uit de 14e tot de 19e eeuw, die bij het opnieuw uitgraven van de slotgracht te voorschijn zijn gekomen. Men vindt er o.a. aarde-werk, bronzen vaatvrerk, eetgerei en glas. Andere zalen in de achter-vleugel zijn ingericht met antieke meubelen en schilderijen. in het onderhuis is een taveerne voor bezoekers van het kasteel.

(more…)