Wat is een insekt?

Over deze wezens blijken veel misverstanden te bestaan, vooral op het gebied van de indeling van allerlei kleine dieren. Toch is het beantwoorden van deze vraag niet zo erg moeilijk, omdat er een paar duidelijke kenmerken zijn. Als je hetdiergoed bekijkt, met of zonder een vergrootglas, dan zie je dat het „lijf” uit drie hoofddelen bestaat: de kop, het borststuk en het achterlijf. Bij dieren waar dit niet duidelijk te onderscheiden is, hebben we te maken niet vertegenwoordigers van heel andere diergroepen. Dieren met een afzonderlijke kop, maar waarbij het borststuk geleidelijk overgaat in het achterlijf zoals bij allerlei kreeftachtigen, behoren niet tot de insekten, ook al zijn ze vaak erg klein. (more…)

Wat zijn piramiden?

Piramiden zijn koningsgraven. Rond 2600 voor Christus koos koning Cheops een stuk land bij Gizeh uit om een reusachtig grafmonument te bouwen. Samen met Hemon, zijn vizier en vertrouweling, maakte hij plannen. Zijn graf zou uiteindelijk 147 meter hoog worden! Er waren duizenden mensen nodig om dit reusachtige bouwwerk te voltooien. Al deze mensen moesten eten en drinken hebben. Daar was ook weer een hele organisatie voor nodig. (more…)

Wat is het dauwpunt?

Het punt waarop waterdamp verandert in water noemen we dauwpunt. Beneden dit dauwpunt condenseert het teveel aan waterdamp in de lucht tot waterdruppeltjes. Bij zeer lage temperatuur verandert het water in ijskristalletjes. De temperatuur moet dan lager zijn dan -10° C; dit is afhankelijk van de stofdeeltjes die er in de lucht zweven. De meeste wolken bestaan uit waterdruppels, die vaak onderkoeld zijn. Dit betekent dat hun temperatuur beneden het nulpunt ligt. Zodra er een voldoende groot aantal waterdruppels of ijskristallen is gevormd, zien we het begin van een wolk verschijnen. Koelt ze verder af, bijvoorbeeld wanneer de lucht omhoogbeweegt, dan zien we de wolk langzaam groter worden. Dit kun je goed zien bij stapelwolken.

Hoe ontstaan regen, sneeuw en hagel?

De neerslag die op aarde valt, is een ond.erdeel van een kringloop. Vanuit een wateroppervlakvindt verdamping plaats. De verdamping wordt groter naarmate de temperatuur van het water hoger is. Ook de begroeide bodem verdampt water. Door die verdamping is er overal waterdamp aanwezig in de dampkring. Lucht die opstijgt wordt kouder, het dauwpunt wordt bereikt en er ontstaat een.wolk. Een wolkbestaat uitzeerkleine waterdruppeltjes. (more…)

Wat zijn wolken?

De wolken in de ons omringende damp¬kring vinden we meestal in de laag tussen 0 en 10 km hoogte. Boven de poolgebieden vinden we wolken tot op ongeveer 8 km; in tropische gebieden kunnen ze tot 18 km hoogte gaan. (more…)

Waarom verandert het uiterlijk van de maan?

De jongste jaren is iedereen vertrouwd geworden met de naam .satelliet”. De eerst bekende satelliet was de maan. Sinds enkele jaren brengt de mens zijn eigen satellieten in de ruimte, die een baan beschrijven om een hemellichaam. De planeten zijn satel¬lieten van de zon en de maan is een satelliet van de aarde. Andere planeten hebben ook satellieten. Maar er is geen enkele satelliet die, als we hem vergelijken metde planeetzelf, zogroot isals onze maan in vergelijking met de aarde. De maan heeft een doorsnede van 3476 km, dit is ongeveer eenkwart van de doorsnede van de aarde. (more…)

Hoe ontstond het zonnestelsel?

Sinds men wist dat de planeten om de zon cirkelen, kwamen er bij de mens vele vragen op. Op welke manier is het zonnestelsel ontstaan? Wanneer gebeurde dit? Is er een overeenkomst tussen de zonnematerieen destof waaruitdeaarde en andere planeten bestaan? Met behulp van wetenschappelijke instrumenteri hebben de sterrenkundigen veel ontdekkingen gedaan. Daarbij onderzochten ze het licht van zon en planeten en ontdekten ze, dat er nergens in het zonnestelsel een stof te vinden is die niet op de aarde voorkomt. (more…)

Hoe werden de planetoiden ontdekt?

De Duitse sterrenkundige Bode werkte in de 18e eeuw getallen uit, die de afstanden tussen de planeten en de zon voorstelden. Hij ontdekte dat Jupiter (de 5e planeet vanaf de zon) in de baan wentelde waar volgens zijn berekeningen de 6e planeet moest zijn. Veel jaren heeft men gezocht naar de planeet die zich tussen Mars en Jupiter moest bevinden. In 1801 werd er een klein hemellichaam ontdekt, dat men Ceres heeft genoemd. Het heeft een doorsnede van 770 km en bestaat uit gesteente. Later zijn er nog miljoenen kleine hemellichamen in dat gebied ontdekt. Ze worden planetoiden genoemd.

Hoe werkt een telefoon?

De Amerikaan Alexander Graham Bell wordt beschouwd als de uitvinder van de telefoon. Hij bemerkte, dat de geluidstrillingen van een menselijke stem via de lucht een dun metalen plaatje aan het trillen konden brengen. Onder dit plaatje plaatste hij koolstofkorreltjes, die door die bewegingen vaster of losser op elkaar werden gedrukt. Hun weerstand voor het geleiden van elektrische stroom werd daardoor helemaal anders. Een stroompje door die koolstofkorreltjes veranderde daardoor op het ritmevan het trillende plaatje. Zo ontstond een stroom van een wisselende sterkte, die aan de kant van de ontvanger door middel van elektromagneetjes weer een trilplaatje in beweging bracht in hetzelfde ritme van de spraak. Op deze manier kon het gesproken woord worden overgebracht. Natuurlijk zijn er in de loop van de tijd vele technische verbeteringen aangebracht, waardoor de afstand die overbrugd kan worden steeds maar groter is geworden.

Telescopen

Telescopen kunnen in twee hoofdgroepen gerangschikt worden: de lenzenkijkers en de spiegelkijkers. De lenzenkijker of refractor is de oudste van de twee en werd gebruikt door astronomen als Galilei 11564-1642)..

De lichtgolven van een hemellichaam vallen bij de lenzenkijker door het objectief, een speciaal gevormde lens, waarna zij in het brandpunt of focus gebundeld worden. Het beeld dat daar ontstaat wordt door het oculair, een tweede lens, vergroot. Hoe groter het objectief des te meer kunnen we waarnemen. Het nadeel van de lenzenkjjker is dat een ster een mooie, kleurige band om zich heeft als we hem door deze kijkerzien. Aardig kijkspel natuurlijk, maar voor de ware astronoom alleen maar een onjuiste weergave van de werkelijkheid. (more…)

Hoe bewegen de planeten?

De Grieken noemden de planeten dwaalsterren Ze begrepen niet hoe ze zich bewogen De familie van de zon is echter zeer ordehjk, want alle planeten bewegen zich in regelmatige banen.

De planeten bewegen zich alle in dezelfde richting om de zon. Daarbij draaien ze als tollen. Deze beweging, het draaien om de as, noemen we rotatie. Deze as is een denkbeeldige lijn door het middelpunt, van de ene pool naarde andere. Hoewel we sommige planeten niet kunnen zien draaien, zijn er toch redenen genoeg om te geloven datze in dezelfde richting als de aarde om hun as draaien. (Uranus is een bijzonder geval: deze planeet is „gekanteld”, waardoor haar noordpool bijna naar het middelpunt van de zon wijst.) De zon draait ook rond haar as, maarlangzamerdande meeste planeten. Ze heeft 25 dagen nodig om eenmaal rond te draaien; Saturnus heeft maar 10 uur nodig.
Astronomen vertellen dat de banen die de planeten beschrijven bijna alle in hetzelfde vlak liggen. De afstand tussen de planeten is groter, naarmate ze verder van de zon staan. Hij is regelmatig voor de vier die het dichtst bij de zon staan. De afstand van Mars tot Jupiter is veel groter.

De werelddelen en landen

Bijna driekwart van het aardoppervlak is bedekt door zeeen en oceanen. De meeste zijn zuidelijk van de evenaar te vinden. Het meeste land vindt men ten noorden van de evenaar. Het land bestaat voor het merendeel uit grote massa’s, die ‘werelddelen1 heten. Het zijn Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Azie, Australia en het Zuidpoolgebied. Azie is het grootste werelddeel en Australia het kleinste. Veel kleinere landgebieden, of eilanden, stijgen van de oceaanbodem naar boven. De mensen op aarde zijn bij elkaar gekomen om naties, landen, te stichten. Ze hebben de grond opgedeeld om landen te maken. Bergen en rivieren markeren soms de grenzen van die landen.

Kunnen planeten zelf licht uitstralen?

Wanneer wij in de buitenste ruimte konden staan, zouden we zeer kleine lichtvlekjes kunnen zien om de grote vuurbol van de zon. Dit zijn de planeten. Ze stralen zelf geen licht uit. We kunnen ze alleen zien omdat ze het zonlicht terugkaatsen. We kennen 9 planeten: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Van deze planeten lijken er vier, die uit gesteente bestaan en in grootte vergelijkbaar zijn, veel op de aardbol. De andere vier planeten zijn reuzen in vergelijking met de aarde; ze bestaan uit veel lichter materiaal. De eerste 4, Mercurius, Venus, Mars en Pluto, noemt men aardse planeten. Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus noemt men reuzenplaneten.

Isaac Newton

Op de avond van 23 September 1846 richtte in het Sterrenkundig Observatorium in Berlijn de astronoom Johann Galle de telescoop op de sterrenhemel. Nadat hij korte tijd door het apparaat had gekeken, draaide hij zich om en zei alleen maar: Hij is er iedereen begreep dot hij de planeet Neptunus was. Zijn verschijning was herekend op grond van de Wet van de Zwaartekracht, opgesteld door Isaac Newton. De berekening van het verschijnen van de planeet Neptunus was een van de grootste gebeurtenissen op sterrenkundig gebied in de vorige eeuw. (more…)

Waardoor wordt het zonnestelsel bij elkaar gehouden?

In de astrologie is de stand van het gesternte op de dag en het uur van de geboorte beslissend voor het karakter en het lot van een mens. Copernicus was het niet eens met de gangbare opvatting’. Hij ontdekte dat de banen van de planeten om de zon cirkelvormig waren. Galilei, verdedigde ruim 60 jaar later de ideeen van Copernicus. In 1609 ontdekte Kepler dat de banen van de planeten om de zon niet cirkelvormig, maar ellipsvormig waren. Dit was een verbetering van het wereldstelsel van Copernicus. De Engelsman Isaac Newton verklaarde waardoorde planeten zich in deze banen bewegen en waardoor het zonnestelsel zijn vorm houdt. Hij constateerde dat elk deeltje materie elk ander deeltje aantrekt. Deze aantrekkingskracht noemde hij zwaartekracht. De zon met alles wat zich binnen haar aantrekkingskracht bevindt, en om haar heen draait, vormt het zonnestelsel.