Frederik van Eeden Museum Amsterdam

Het museum, gewijd aan de medicus-schrijver Van Eeden (1860-1932), bestaat uit twee gedeelten: een archiefgedeelte dat gevestigd is in de Handschriftenzaal en een museaal gedeelte dat is ondergebracht in de Museale zaal van de Universiteitsbibliotheek.

(more…)

Filmmuseum Amsterdam

In een mimte van het uit 1880 daterende, monumentale Paviljoen Vondelpark is een collectie camera- en projectie-apparatuur uit de geschiedenis van de filmtechniek te bekijken. Het documentatiecentrum ömvat o.a. een filmbibliotheek, een filmtijdschriftenverzameling, een pers- en een nlmaffiche-archief. filmaffiche-archief. ;
De voorstellingen van het Filmmuseum betreffen retrospectieven, series en vertoningen gewijd aan een regisseur, acteur actrice, of een onderwerp met betrekking tot de geschiedenis van de film.

(more…)

Geologisch Museum Amsterdam (Museum van het Geologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam)

Het museum is in 1934 opgericht, tegelijk met het Geologisch Instituut waarin het is ondergebracht. Het bevat de studieverzameling van dit instituut.
De collectie bestaat uit gesteenten, ertsen, mineralen, meteorieten en fossielen uit aile. delen van de wereld. Speciale verzamelingen zijn de collectie zwerfstenen uit Nederland en de collectie gesteenten uit Indonesie.

(more…)

Bijbels Museum & Bijbehverkplaats Amsterdam

Een groot deel van de collectie werd ongeveer honderd jaar geleden bijeengebracht door ds. L.Schouten. Deze predikant was begonnen met het maken van grote, op bijbelse gegevens gebaseerde modellen van de tabef nakel en de tempel van Herodes; verder verzamelde hij o.a. voorwerpen uit Egypte en kwam hij in het bezit van een maquette van de Tempelberg te Jeruzalem. Zo kwam in zijn pastorie een klein museum tot stand. Na zijn dood verhuisde de collectie enige malen, tot in 1975 het Nederlands Bijbelgenootschap haar twee i7e-eeuwse koopmanshuizen aan de Herengracht ter beschikking stelde, waar het museum opnieuw opgezet kon worden. Er werd van de bestaande collectie uitgegaan, die vooral het oude testament belicht. in vier tentoonstellingsruimten worden evenzoveel thema’s behandeld die verschillende aspecten belichten van het hoofdthema: de achter-gronden van de bijbel. De thema’s zijn: de inhoud van de bijbel (Exodus), de ontwikkeling van schrift en boek, het joods godsdienstig leven, en het wonen en werken in de tijd die in de bijbel beschreven wordt. Behalve archeologische voorwerpen en een kostbare verzameling antieke bijbels zijn er modellen van Jeruzalem in de 1 e eeuw, de tempels te Jeruzalem, de tabernakel (waar-omheen een kleur- en lichtspel) en de Tempelberg te Jeruzalem. Naast deze permanente expositie herbergt het museum ook een informatiecentrum voor bijbelonderwijs en catechese.

(more…)

Het Drukhuis Amsterdam

De opzet van het Drukhuis is, door middel van verschillende activiteiten, de belangstelling voor het drukkersambacht levend te houden. Aan geinteresseerden wordt gelegenheid gegeven zelf te komen drukken op de oude handpersen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de uitgebreide sortering houten en loden letters. Voorts worden er cursussen zetten en boekbinden georganiseerd. Daarnaast zijn er wisselende exposities van grafisch werk te zien.

(more…)

Ferdinand Domela Nieimenhuis Museum Amsterdam

Het museum, dat werd opgericht in 1925, is blijvend in beheer gegeven aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De collectie omvat de bibliotheek van Domela Nieuwenhuis – een van de grootste bibliotheken ter wereld op het gebied van de geschiedenis van het socialisme en de sociaal-democratie – en diverse voorwerpen die zich in zijn studeerkamer bevonden, zoals portretten, tekeningen en meubel-stukken. (more…)

Artis Amsterdam

‘Natura Artis Magistra, De natuur is de leermeesteres van de kunst onder dezen titel wordt thans opgericht eene Societeit, welke ten doel heeft het tevorderen van de kennis der natuurlijke historie op eene aangename en aanschouwelijke wijze, zoo door het bijeenbrengen eener verzameling van levende dieren, als door het plaatsen van een kabinet van opgezette voorwerpen uit het dierenrijk.

(more…)

Architectuurmuseum Amsterdam (Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst)

De verzameling van de Stichting Architectuurmuseum bestaat uit archieven van architecten, architectenverenigingen en tijdschriftredacties uit de 19e en 20e eeuw. Verder zijn er maquettes, foto’s, dia’s en een in architectuur gespecialiseerde bibliotheek. Rond bepaalde thema’s worden een paar keer per jaar wisselende tentoonstellingen gehouden.

(more…)

Bosmuseum Amsterdam

(Natuurhistorische Verzameling van het Amsterdamse Bos ‘Het Bosmuseum’)
Vanaf de uitvoering van het ‘Bosplan’ in de jaren dertig werden door diverse vogelliefhebbers ornithologische waarnemingen verricht en werden er dode dieren verzameld. De gemeente liet deze dieren, voornamelijk vogels, prepareren en zo ontstond de eerste verzameling, waarvoor alspoedigeen ruimte werd gezocht. in 1967 werd het museum ingericht in een gebouw achter Boerderij Meerzicht. De collectie bestaat uit opgezette vogels en zoogdieren, een kever- en vlinderverzameling, een herbarium, maquettes en foto’s die betrekking hebben op het Amsterdamse Bos.

(more…)

Joods Historisch Museum Amsterdam

Toen in 1926 het Amsterdams Historisch Museum in het Waag-gebouw werd geopend, was er een torenkamer gereserveerd voor wisseltentoonstellingen die het aandeel van de joodse bevolkings-groep in de geschiedenis van Amsterdam moesten tonen. Een paar jaar later werd de Stichting Joods Historisch Museum opgericht met het doel een permanente collectie bijeen te brengen die een overzicht van het joodse historische, culturele en religieuze leven in Nederland zou moeten geven.

(more…)

Banketbakkers Museum Amsterdam

In 1912 werd het museum door de Nederlandse Banketbakkers Vereniging opgericht. De verzameling, die door banketbakkers is bijeengebracht, omvat o.a. een oude werkplaats met toebehoren, een oud koektrommelrek met toonbank en vitrine, en een etalage zoals die er rond 170o uitzag.

(more…)

Bilderdijk-Museum Amsterdam

De dichter Willem Bilderdijk (1756-1831) werd tijdens zijn leven zo geeerd (maar ook gehaat), dat er al spoedig verschillende Bilderdijk verzamelingen ontstonden. De samenvoeging van deze grote hoeveelheid materiaal heeft geleid tot de oprichting van een aan hem gewijd museum. De collectie omvat schilderijen, portretten, tekeningen, archivalia en curiosa betreffende Bilderdijk, zijn familie en zijn vriendenkring. Er zijn ongeveer 3700 handschriften en kopieen van alle brieven van en aan Bilderdijk, die in openbare verzamelingen aanweezig zijn. De bibliotheek bevat ca. 1500 werken.

(more…)

Anne Frank Huis Amsterdam

In het achterhuis van dit uit 1635 daterende koopmanshuis hebben acht joodse onderduikers, onder wie Anne Frank, gedurende de Duitse bezetting een tijdelijke schuilplaats gevonden. De verbinding tussen voor- en achterhuis werd in die tijd gecamoufleerd door een draaibare boekenkast. De manier waarop hier door de onderduikers is geleefd, is zoveel mogelijk gereconstrueerd. in het voorhuis is een documentatie-afdeling ingericht met een overzicht van de opkomst van nazi-Duitsland, de geschiedenis van de Tweede wereldoorlog en de jodenvervolging. Een aparte zaal is gewijd aan het dagboek van Anne Frank.

(more…)

Amsterdams Historisch Museum

In 1975 verhuisde het Amsterdams Historisch Museum van de Waag, waar het vanaf 1926 was gehuisvest, naar het voormalige Burgerweeshuis. Deze voornamelijk 17e- en 18e-eeirwse gebouwen werden voor dit doel grondig gerestaureerd. Rondom de voormalige meisjes-binnenplaats wordt een overzicht jsegeven van de geschiedenis van Amsterdam in al haar facetten. Enkele onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed zijn: de Oostzeehandel, de graanprijzen, de stapelmarkt, het patriciaat, het gewone volk, de güden, de godsdienstige tolerantie en intolerantie, de sociale instellingen, de ooancipatie van de arbeidende klasse, de stadsuitbreidingen en de suburbanisatie in de nieuwste tijd. Deze onderwerpen worden met behulp van teksten, films en diavoorstellingen nader toegelicht. Enkele onderdelen van de uitgebreide collectie zijn: de archeologische vondsten die werden opgegraven bij de aanleg van de metro, groeps-portretten van de Amsterdamse schutterij en van regenten der sociale instellingen, in Amsterdam vervaardigde speelkaarten vanaf de 17e eeuw, een verzameling I9e-eeuwse schilderijen, en tekeningen van de 16e totde I9eeeuw.
in het tentoonstellingsgebouw aah de jongensbinnenplaats worden regelmatig wisselende exposities gehouden, waarin onderwerpen uit de Amsterdamse geschiedenis worden uitgediept.

(more…)

Allard Pierson Museum Amsterdam Archeologisch Museum van de Universiteit van Amsterdam)

Het museum – gevestigd in het voormalige gebouw van De Nederlandsche Bank, dat in 1869 in neoclassistische stijl werd gebouwd – werd genoemd naar de I9e-eeuwse theoloog, wijsgeer en famsthistoricus Allard Pierson. Het ontstond in 1934, toen de Universiteit -«an Amsterdam de beroemde verzameling oudheden van dr. C.W. Lunsingh Scheurleer Verwierf. Deze schenking vormt nog altijd de kem van het museum bezit. De collectie bevat voorwerpen uit de onder beschavingen van Egypte (zoals mummies, mummiekisten, liefs, bronzen dieren- en goden-beeldjes), het Nabije Oosten, Cyprus 01 Griekenland (o.a. marmeren lieelden en grafzerken, beschilderde nazen en kruiken, bronzen wapens en helmen). De Romeinse afdeling bevat wandschilderingen, beeldhouwwerk, sieraden en munten.
(more…)