Aansprakelijkheid voor personen

Kinderen, leerlingen en werknemers
U bent niet alleen aansprakelijk voor eigen onrechtmatige daden, maar ook voor die van uw kinderen, leerlingen of ondergeschikten.

Kinderen
Jonge kinderen (onder de 14 jaar) zijn over het algemeen niet aansprakelijk voor de onrechtmatige daden die ze begaan, maar hun ouders. Kunt u echter aantonen dat u voldoende toezicht heeft gehouden maar de daad toch niet kon voorkomen, dan treft u geen schuld en bent u niet aansprakelijk. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer kans er is dat ze zelf aansprakelijk worden gesteld voor hun daden. Een W A-verzekering voor zowel uzelf als uw kinderen is dus bepaald geen overbodige luxe.

Leerlingen

Zoals ouders in veel gevallen aansprakelijk zijn voor de daden van hun kinderen, zo is de leerkracht dat voor zijn leerlingen voor de tijd dat ze onder zijn toezicht staan. Dat geldt voor de schooltijd, maar over het algemeen ook tijdens excursies, schoolreisjes enz.

Werknemers

Werkgevers zijn altijd, naast de ondergeschikte zelf, aansprakelijk voor de onrechtmatige daden die hun werknemers tijdens de uitoefening van de hun opgedragen werkzaamheden plegen. Soms zal een werkgever deze aansprakelijkheid bij overeenkomst uitsluiten. Vaak is dit een bepáling in een aannemingsovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor zaken

Schade door produkten en andere zaken

U kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor de schade die wordt veroorzaakt door zaken die u bezit, zoals een huis of een auto, en door gebreken van door u geleverde produkten. Stort uw huis in doordat u het niet heeft onderhouden of door een constructiefout, dan zult u over het algemeen opdraaien voor de schade die een ander hierdoor lijdt.

De wettelijke aansprakelijkheid van eigenaars van motorrijtuigen is algemeen bekend. Door de wettelijke verplichting tot verzekering ontstaan hierbij voor particulieren over het algemeen weinig problemen. Lijdt u schade door een motorrijtuig waarvan de eigenaar onbekend is of onverzekerd, dan kunt u aankloppen bij het Waarborgfonds Wegverkeer

Produktenaansprakelijkheid

Als u een produkt heeft gekocht dat ondeugdelijk is of waardoor u door gebreken ervan schade lijdt, kunt u op twee manieren de schade trachten te verhalen. In de eerste plaats kan er sprake zijn van wanprestatie. Er moet dan wel een contract zijn gesloten, bijv. een verkoopovereenkomst. In de tweede plaats kunt u de fabrikant van het produkt op grond van een onrechtmatige daad aansprakelijk stellen. Het moet voor de rech~r dan onaannemelijk zijn dat de fabrikant geen verwijt treft. Meestal zult u de hulp van een consumentenorganisatie of een advocaat in dit soort gevallen niet kunnen ontberen.