Accu opladen

Bij normaal gebruik wordt de autoaccu door de dynamo in een goede laadtoestand gehouden. Door bijzondere omstandigheden (kortsluiting, gebruik van accustroom voor lampen, het maken van veel korte ritten in de winter, enz.) kan de accu op de duur te weinig stroom bevatten om de wagen te kunnen starten. Met behulp van een zuurweger kunt u de laadtoestand van de accu controleren en deze zo nodig met behulp van een laadgelijkrichter uit het lichtnet bijladen.

Let op! Zorg dat er nooit een rechtstreekse verbinding (door gereedschap of klemmen)) komt tussen de accupolen. Er ontstaat dan een vonkenregen die het knalgas uit de accu tot ontploffing kan brengen.

Nadat u eventueel de accuvloeistof heeft bijgevuld, sluit u de plusaansluiting (rood) van het laadapparaat aan op de plus-pool van de accu en de min-aansluiting op de min-pool. Gebruik geen open vuur in de buurt van accu en laadapparaat, want de vrijkomende gas!en zijn explosief. Schakel altijd eerst het laadapparaat uit, alvorens de klemmen los te maken