Alles over Hypotheek begrippen

Afkoopwaarde 
De afkoopwaarde is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een kapitaalverzekering. Dit is de tot op dat moment opgebouwde waarde van de verzekering, eventueel verminderd met diverse kosten.

Aflossen 
U sluit een hypotheek af voor een bepaalde looptijd. Meestal is dit 30 jaar. Aan het einde van de looptijd moet uw hypotheekschuld worden afgelost. Er zijn 3 manieren hoe u dit kunt regelen:
1. U lost iedere maand een stukje af, zodat op einddatum alles is afgelost. De hypotheekschuld wordt dus telkens lager (Lineaire hypotheek, Annuïteitenhypotheek).
2. U bouwt binnen de hypotheek vermogen op door bijvoorbeeld te sparen of te beleggen. Met het opgebouwde bedrag lost u op de einddatum de hypotheek geheel of gedeeltelijk af. De hypotheekschuld blijft tijdens de looptijd op gelijke hoogte (bijvoorbeeld Bankspaarhypotheek, Beleggershypotheek).
3. U zorgt zelf voor voldoende middelen om op einddatum de hypotheek te kunnen aflossen. Bijvoorbeeld door middel van sparen, beleggen, erfenis of verkoop huis (Aflossingsvrije hypotheek). Binnen de hypotheek zit geen aflossing of vermogensopbouw.

Aflossingsvrij (hypotheek) 
Gedurende de looptijd lost u niets af op de hypotheekschuld, u betaalt alleen rente. Aan het einde van de looptijd of bij eerdere beëindiging lost u de schuld pas af, bijvoorbeeld uit de verkoopopbrengst van de woning.

Afsluitprovisie 
Bedrag dat de bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek. Standaard is dit 1% van de hypotheeksom.Aftrekpost 
Bepaalde kosten, zoals de hypotheekrente, mag u als woningbezitter onder voorwaarden als aftrekpost gebruiken voor de inkomstenbelasting in box 1.

Bankgarantie 
De verkoper van een huis wil graag de zekerheid hebben dat de koper het huis zal kopen. Daarom moet u als koper meestal een waarborgsom voor bepaalde tijd beschikbaar stellen aan de notaris als u een voorlopig koopcontract tekent. Die waarborgsom bedraagt meestal 10% van de verkoopprijs. De verkoper vraagt om de waarborgsom zodra het koopcontract is getekend. De koper mag kiezen of hij dit bedrag bij de notaris stort of dat hij bij de bank een bankgarantie aanvraagt. In het laatste geval verplicht de bank zich om de waarborgsom op afroep te voldoen (bij onrechtmatige ontbinding van het koopcontract).

Bankhypotheek 
Een hypotheek waarbij de bank alle vorderingen die zij op de debiteur heeft of zal hebben (tot het inschrijvingsbedrag) kan verhalen uit de opbrengst bij verkoop van het registergoed (doorgaans een woning).

Bankspaarhypotheek variant 1 
Een bijzondere eigenschap van de Bankspaarhypotheek variant 1 is dat de spaarrente die u ontvangt de hele looptijd gelijk blijft. Het bedrag dat u maandelijks inlegt op de Bankspaarrekening, blijft dus ook de hele looptijd gelijk. Uw maandlasten veranderen alleen als de hypotheekrente verandert (bijvoorbeeld aan het einde van een rentevaste periode).
Bankspaarhypotheek variant 2 
Bij de Bankspaarhypotheek variant 2 is de spaarrente gelijk aan de hypotheekrente die hieraan gekoppeld is. Door deze koppeling hebben hypotheekrentewijzigingen een dempende werking op de maandlasten: stijgt de hypotheekrente na afloop van een rentevasteperiode, dan dient u meer hypotheekrente te betalen, echter, als gevolg van de dempende werking, hoeft u minder in te leggen op de Bankspaarrekening en vice versa.

Bankspaarrekening 
De bij de Bankspaarhypotheek behorende geblokkeerde spaarrekening waarbij wordt gespaard voor de aflossing van de Bankspaarhypotheek aan het einde van de looptijd.
Boete bij vervroegde aflossing 
De boete is het bedrag dat u verschuldigd bent als u uw hypotheek voor het einde van de looptijd of lopende rentevaste periode aflost. Meestal is dit het contant gemaakte verschil tussen de door u verschuldigde rente en de rente die de bank op dat moment vraagt voor soortgelijke leningen, met een rentevaste periode die gelijk is aan het restant van de rentevaste periode van uw lening.

Boetevrij aflossen 
U kunt, zonder vergoeding voor vervroegde aflossing, elk kalenderjaar een in de hypotheekakte of hypotheekvoorwaarden bepaald percentage van de oorspronkelijke hoofdsom (extra) aflossen.

Bouwrente 
Als u een huis koopt dat al in aanbouw is, bent u ook de bouwtermijnen verschuldigd die al zijn vervallen. De bouwrente is de vergoeding die de bouwer in rekening kan brengen voor het voorfinancieren van deze bouwtermijnen. Verwar ‘bouwrente’ niet met ‘rente tijdens de bouw’

Bruto maandlasten 
Het bedrag (zonder belastingvoordeel) dat u maandelijks verschuldigd bent aan de geldverstrekker.

Buitenland (hypotheek) 
Financiering aan een Nederlander van een huis in België, Frankrijk of Duitsland. De geldlening wordt gesloten op basis van Nederlandse voorwaarden. Op het huis wordt conform het recht van het desbetreffende land een hypotheek gevestigd.

Bureau Krediet Registratie (BKR) 
Bij het BKR worden leningen en achterstallige betalingen geregistreerd. U kunt overigens uw eigen registratie bij het BKR inzien. Bij elke bank is hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar.

Doelkapitaal 
Dit is het gedurende de looptijd op te bouwen vermogen op de Bankspaarrekening, met als doel het aflossen van de Bankspaarhypotheek aan het einde van de looptijd.

Executiewaarde 
De executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop. Deze waarde ligt vrijwel altijd lager dan de vrije verkoopwaarde en wordt als uitgangspunt gebruikt bij het te verstrekken hypotheekbedrag.

Expiratiedatum 
Het moment waarop een hypotheekovereenkomst of onderdeel daarvan afloopt. Bijvoorbeeld: het einde van een rentevaste periode of het einde van een hypotheekovereenkomst.

Herbouwwaarde 
Het bedrag dat nodig is om de woning geheel nieuw te bouwen, bijvoorbeeld na een brand (exclusief fundering en grond). Het is gebruikelijk dat de herbouwwaarde is vermeld in een taxatierapport. De herbouwwaarde is de basis voor de opstalverzekering.

Hypotheek 
Een zekerheidsrecht waarbij een geldvordering (tot het bedrag van de inschrijving) bij voorrang kan worden verhaald op de verkoopopbrengst van een registergoed. Voor de vestiging van dit recht is een notariële akte vereist, gevolgd door inschrijving bij het Kadaster. De hypotheekhouder (lees: de geldgever) heeft onder bepaalde omstandigheden de bevoegdheid om het registergoed in het openbaar te verkopen (de zogenaamde parate executie).

Hypotheekakte 
Notariële akte waarin het recht van hypotheek wordt vastgelegd. Voor een rechtsgeldige vestiging van het hypotheekrecht is tevens vereist dat de hypotheekakte wordt ingeschreven in het Hypotheekregister bij het betreffende Kadaster.

Hypotheekregister 
Alle hypotheken worden ingeschreven in een openbaar, voor iedereen toegankelijk register bij het Kadaster. Zo kan altijd worden gecontroleerd of er op een bepaalde onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) een hypotheek rust en zo ja, hoeveel.

Hypotheekrente 
De vergoeding die u (maandelijks) verschuldigd bent voor uw hypotheek.

Inboedelverzekering 
Een inboedelverzekering verzekert u tegen de financiële gevolgen van schade aan uw inboedel, bijvoorbeeld door blikseminslag, waterschade, brand of diefstal.

Jaarlijks kostenpercentage 
Het jaarlijks kostenpercentage geeft de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. Deze is meestal hoger dan de nominale rente, omdat bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de hoogte van de afsluitprovisie en het aantal periodieke betalingen per jaar.
Kadaster 
Bij het Kadaster zijn alle onroerende zaken in Nederland geregistreerd. U kunt er onder meer gegevens over de exacte grootte van het perceel opvragen, wie de eigenaar is en hoe de bebouwing gesitueerd is. Ook alle hypotheken zijn bij het kadaster geregistreerd (de gegevens zijn tegen betaling op te vragen).

Kapitaalverzekering bij leven 
Een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij in leven zijn van de verzekerde op een bepaald moment.

Kapitaalverzekering bij overlijden 
Een kapitaalverzekering die uitkeert bij overlijden van de verzekerde.

Koopcontract 
In deze overeenkomst verplicht de koper zich tot betaling en de verkoper tot levering. Nog vaak wordt voor deze overeenkomst de term ‘voorlopig’ koopcontract gehanteerd. Laat u hierdoor niet misleiden, deze overeenkomst heeft wel degelijk een rechtsgeldig karakter.

Kosten koper (k.k.) 
Dit betekent dat alle aankoopkosten van een huis voor rekening van de koper komen. Daarbij gaat het vooral om de overdrachtsbelasting, kosten van de leveringsakte en inschrijfkosten in het Kadaster.

Krediet voor consumptieve bestedingen 
Voor het bekostigen van grote consumptieve uitgaven kunt u ook een hypotheek afsluiten.

Kruislingse premiebetaling bij overlijdensrisicoverzekering 
Bij ongeregistreerde samenwonenden of als een echtpaar niet in gemeenschap van goederen getrouwd is, is het aan te bevelen te zorgen voor kruislingse premieverrekening. Doel hiervan is te voorkomen dat de uitkering bij overlijden met successierecht belast wordt. U realiseert dit door ervoor te zorgen dat een bepaald deel van de premie niet door de verzekerde wordt betaald.

Levenhypotheek 
Hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar waarbij aflossing plaatsvindt met een ‘gemengde’ verzekering die aan de hypotheek is verbonden. Deze keert uit aan het einde van de looptijd of bij overlijden. Behalve rente over de lening, is ook premie voor de levensverzekering verschuldigd.

Leveringsakte 
Notariële akte waarbij de onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) wordt overgedragen. Deze akte wordt ingeschreven bij het betreffende Kadaster. Ook wel transportakte genoemd.

Lineaire hypotheek 
Bij lineair aflossen kiest u voor lagere hypotheeklasten in de toekomst. Uw brutomaandlasten bestaan uit aflossing en rente. U betaalt gedurende de hele looptijd iedere maand een gelijk bedrag aan aflossing. Doordat uw schuld geleidelijk kleiner wordt, betaalt u (bij een gelijkblijvend rentepercentage) steeds minder rente en worden uw lasten in de toekomst lager.

Maandlasten 
De maandlasten zijn de bedragen die u maandelijks betaalt voor uw hypotheek. Dit is in ieder geval het verschuldigde rentebedrag. Afhankelijk van de hypotheekvorm betaalt u ook voor bijvoorbeeld aflossing, inleg voor vermogensopbouw of premie voor een kapitaal- en/of overlijdensrisicoverzekering.

Maximale financiering 
De maximale hoogte van de hypotheek is onder andere afhankelijk van uw inkomen en van de waarde van de woning. Voor de waarde van de woning geldt de executiewaarde als uitgangspunt.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG
Nationale Hypotheek Garantie houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich tegenover de bank garant stelt voor uw hypotheek. Voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie gelden lagere rentetarieven. Maximaal kunt u met Nationale Hypotheek Garantie een huis van € 265.000 inclusief kosten (2008) kopen.

Nieuwbouw 
Als u een nieuw huis laat bouwen, wordt er in termijnen betaald. Eerst de grond en naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. Als u het huis koopt, wordt de hele hypotheek in een bouwdepot gezet. De termijnen worden vervolgens uit dit bouwdepot opgenomen. Over het bedrag dat in bouwdepot staat, ontvangt u een rentevergoeding. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

Nominale rente 
Het rentepercentage dat per betalingstermijn over de hypotheek in rekening wordt gebracht. De rentebetaling vindt achteraf plaats.

Notariskosten hypotheek 
Dit zijn de kosten die de notaris in rekening brengt voor het opmaken van de hypotheekakte. De notaris zal ook de kosten voor inschrijving bij het kadaster op de nota vermelden en voor betaling aan het kadaster zorgen.

Omzettingskosten 
Dit zijn de kosten die in rekening gebracht worden als een hypotheek in een andere product- of rentevorm wordt omgezet.

Onroerende zaakbelasting (OZB
Gemeentelijke belasting die wordt opgelegd aan de eigenaar van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand). De tarieven voor de onroerende zaakbelasting verschillen van gemeente tot gemeente.

Overdrachtsbelasting 
Belasting die door de Nederlandse overheid wordt geheven bij de overdracht van onroerend goed (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand).

Overlijdensrisicoverzekering 
Een verzekering waarbij een vooraf afgesproken kapitaal tot uitkering komt als de verzekerde voor een bepaalde datum komt te overlijden. Hiermee kan de hypotheek geheel of gedeeltelijk worden afgelost.

Registergoed 
Goederen die in de registers van het Kadaster kunnen worden ingeschreven. Bijvoorbeeld een woning, appartementsrecht en een jacht. Een hypotheek is overigens zelf geen registergoed.

Rekenrendement 
Dit is een fictieve rendementsfactor waarmee de toekomstige waarde van een polis, effectendepot of effectenrekening wordt begroot.

Rentebedenktijd 
Rentebedenktijd houdt in dat u in de laatste 2 jaar van uw rentevaste periode op een door u gekozen moment eenmalig uw rente opnieuw kunt vastzetten tegen een nieuw rentepercentage.

Rentevaste periode 
Bij het afsluiten van een hypotheek wordt de rente voor een bepaalde periode vastgezet, bijvoorbeeld voor 5 of 10 jaar.

Sparen (Spaarhypotheek) 
Bij deze hypotheekvorm lost u tijdens de looptijd niet af en bouwt u ondertussen kapitaal op via een levensverzekering waarmee op de einddatum de hypotheek geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost. Bij een Spaarhypotheek is het eindkapitaal gegarandeerd.

Taxatie(rapport) 
Waardebepaling van een onroerende zaak door een deskundige (taxateur).

Variabele rente 
rentepercentage afgeleid van het Euribor-tarief (geldmarktrente), met een vaste opslag.

Voorlopige teruggaaf 
Een eigen woningbezitter mag onder andere de hypotheekrente opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. In de meeste gevallen is het mogelijk de belastingaftrek vooraf maandelijks te verrekenen. Hiervoor vraagt u bij de Belastingdienst een voorlopige teruggaaf aan.

Vrije verkoopwaarde 
De geschatte marktwaarde bij verkoop onder normale omstandigheden. Deze waarde is vooral voor u van belang: hoeveel brengt mijn woning op als ik het vrijwillig verkoop?

WOZ 
Wet Waardering Onroerende Zaken. Regelt de waardebepaling en waardevaststelling van alle onroerende zaken in Nederland.

Hypotheek aanbieders:
Rabobank
ABN AMRO
ING
Aegon
Bank of Schotland
– Fortisbank
SNS bank