AOW – Algemene Ouderdomswet

Iedere ingezetene van Nederland is verplicht verzekerd volgens de Algemene Ouderdomswet. U heeft recht op een staatspensioen als u 65 bent, maar bent tot die leeftijd ook premieplichtig over alle gewerkte jaren vanaf uw 15de. Wie gedurende een bepaalde periode geen AOW heeft betaald, bijv. omdat hij in het buitenland verbleef, krijgt geen volledig pensioen. Er wordt per niet verzekerd jaar een korting van 2% toegepast.

Premie
De premie die voor de AOW verzekering moet worden betaald is een bepaald percentage van het inkomen. Voor het inkomen is een maximum vastgesteld. Het percentage wordt geregeld aangepast. Wie in loondienst werkt, draagt de premie niet zelf af; het wordt ingehouden op het loon. Bij niet-werknemers wordt de premie geheven door middel van een aanslag van de belastingdienst. Premieplicht bestaat tot het 65ste jaar.

Pensioen
Gehuwden en ongehuwden krijgen verschillende AOW-bedragen. De hoogte van de bedragen wordt regelmatig aangepast en is gekoppeld aan de ontwikkeling van de lonen. Ongehuwden hebben recht op het ‘ongehuwdenpensioen’; het bedraagt 70% van het netto-minimumloon. Gehuwden hebben elk afzonderlijk recht op het ‘gehuwdenpensioen’; dit bedraagt 50% van het netto-minimumloon.

Overlijden
Meld het overlijden van een van de partners altijd direct, mede i.v.m. De overlijdensuitkering.

Hoeveel AOW krijgt u later?
Hoeveel AOW-pensioen u later krijgt, hangt af van:

– het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest voor de AOW én
of u alleen woont of met anderen.
De meeste mensen zijn automatisch verzekerd voor de AOW
De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u van uw 15e tot uw 65e altijd verzekerd bent geweest.

Uitzonderingen
Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan bent u mogelijk niet verzekerd geweest en kan uw AOW-pensioen lager uitvallen. Een kleine groep mensen woont wel in Nederland, maar is toch niet verzekerd voor de AOW.

Woont u alleen of met anderen?
Uw woonsituatie bepaalt ook hoeveel AOW-pensioen u krijgt. Met woonsituatie bedoelen we of u alleen woont of met iemand anders.

De netto AOW van iemand die alleen woont, is 70% van het netto minimumloon.
De netto AOW van iemand die getrouwd is of samenwoont, is 50% van het netto minimumloon. Samen ontvangt u dus 100%.
Als u een partner heeft die nog geen 65 jaar is, krijgt u een extra bedrag boven op uw AOW-pensioen. Dit extra bedrag heet een toeslag. U ontvangt deze toeslag tot uw partner 65 wordt.
Veel mensen hebben naast hun AOW een aanvullend pensioen. Dit bouwt u op via uw werkgever of door zelf te sparen.

Bereken uw aow uitkering
http://www.svb.nl
wiki