Arbeidsinspectie

Vele wettelijke regelingen moeten de veiligheid van de werknemer bij het uitoefenen van zijn beroep waarborgen. De belangrijkste hiervan is de Arbeidsomstandighedenwet. Controle op de naleving van de bepalingen houdt de Arbeidsinspectie. De inspecteurs hebben daarom allerlei bevoegdheden. Zo mogen ze alle bedrijven, bouwterreinen enz. betreden, met uitzondering van woning.

De districtshoofden van de Arbeidsinspectie hebben speciale bevoegdheden. Ze kunnen eisen stellen aan een bedrijf, ontheffing verlenen van bepaalde wettelijke voorschriften, het bevel geven het werk stil te leggen en aanwijzingen geven.

Bent u het als werkgever niet eens met door de Arbeidsinspectie gestelde eisen, dan kunt u bij de minister in beroep gaan. Bent u als werknemer van mening dat uw werkgever de voorschriften aan zijn laars lapt, dan kunt u zich het beste wenden tot de ondernemingsraad of uw vakorganisatie. Deze kunnen dan eventueel een verzoek om wetstoepassing doen.