Belastingcontrole

Indien de fiscus u benadert voor nadere inlichtingen, hoeft dit geen reden te zijn voor paniek, vooropgesteld dat u uw aangiftebiljet ook werkelijk nauwgezet en naar beste weten heeft ingevuld. Eventuele fouten in de aangifte zullen dan vaak ook als zodanig worden geaccepteerd en alleen tot correctie aanleiding geven.

Meestal zal de inspecteur u schriftelijk om nadere inlichtingen vragen als hem ietS niet duidelijk is. U moet hem dan binnen een gestelde termijn antwoorden. Als u niet in staat bent hier tijdig aan te voldoen, kunt u hem het beste bellen en om enig uitstel vragen.

De inspecteur kan u ook oproepen. U kunt zelf gaan, maar u mag zich laten vertegenwoordigen door uw belastingadviseur. De inspecteur kan er echter op staan dat u zelf ook verschijnt.

Bij controle van uw aangifte bent u verplicht de inspecteur alle inlichtingen te verschaffen die hij vraagt, voor zover die op uw aangifte betrekking hebben. Aan bedrijven en zelfstandigen kan hij alle bescheiden ter inzage vragen die van belang kunnen zijn voor de vastStelling van de belastingheffmg bij derden.

Bedenk dat een plotselinge belangrijke vergroting van uw bezit bij de fiscus vragen kan oproepen. Zorg er dus voor dat u een en ander aan de hand van bescheiden kunt verklaren.

Geef een reactie