Bezwaar maken tegen een belastingaanslag

Wanneer en hoe bezwaar maken tegen een aanslag

Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, staan u geen rechtsmiddelen ten dienste om daar wat aan te doen. Op uw schriftelijk verzoek zal de inspecteur echter meestal bereid zijn de aanslag te verminderen, mits u aannemelijk kunt maken dat de aanslag te hoog is.

Bent u het oneens met een defmitieve aanslag inkomstenbelasting, dan kunt u binnen twee maanden bij de betreffende inspecteur een bezwaarschrift indienen. Dit kan in de vorm van een gewone brief, waarin u vermeldt om welke aanslag het gaat (aanslagnummer niet vergeten) en uw bezwaar motiveert. Vraag de inspecteur u te willen horen als hij van plan is afwijzend te beschikken. Denkt u de motivering van uw bezwaar niet binnen de gestelde termijn van twee maanden rond te krijgen, dan kunt u een formeel bezwaarschrift indienen. Hierin zet u dat u ter bewaring van rechten bezwaar tegen de aanslag maakt en verzoekt u om uitstel van de motivering tot de dag dat u vermoedt deze gereed te hebben.

Het indienen van een bezwaarschrift ontheft u niet van de verplichting tot betalen. Indien u om uitstel van betaling vraagt totdat het bezwaarschrift is afgehandeld, zal dit u voor het aangevochten gedeelte van de aanslag worden verleend. Een dergelijk verzoek moet u aan de ontvanger der directe belastingen richten, die net als de inspecteur op het aanslagbiljet staat vermeld. Voor zover het uitstel zich uitstrekt tot na de laatste vervaldag van de aanslag, zal de ontvanger u rente berekenen als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de inspecteur op uw bezwaarschrift, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de belastingkamer van het gerechtshof dat op de achterzijde van de uitspraak staat vermeld. Ook hiervoor heeft u twee maanden de tijd. Bij het beroepschrift moet u een fotokopie voegen van de uitspraak op het bezwaarschrift. Tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof kunt u ten slotte nog cassatie instellen bij de Hoge Raad in Den Haag. Het gaat dan echter niet meer om de feiten en de bewijsvoering; u kunt alleen in cassatie gaan indien u meent dat het gerechtshof het recht heeft geschonden, een onbegrijpelijke beslissing heeft genomen of in strijd met een goede rechtsorde heeft gehandeld.

Kijk op belastingdienst.nl voor meer informatie

Geef een reactie