Eerste kamer

Samen met de Tweede Kamer vormt de Eerste Kamer in Nederland de Staten Generaal. Deze twee Kamers bekijken het regerings beleid van de ministers. Als een minister iets fout doet in de ogen van de kamerleden, kan hij daarover ondervraagd worden. De StatenGeneraal beoordeelt ook de wetten, die de ministers maken. De beide Kamers hebben het recht om een wet af te keuren. De leden van de Eerste Kamer worden niet recht streeks door de Nederlandse kiezers gekozen. De stemgerechtigde Nederlanders kiezen zelf de Provinciale Staten, die daarna weer de leden van de Eerste Kamer kiezen. Men noemt dit “getrapte” verkiezing. De Eerste Kamer telt 75 leden, die voor de tijd van 6 jaar worden gekozen.

In België is de Eerste Kamer de Kamer van volksver tegenwoordigers. Deze worden rechtstreeks door de Belgische kiezers gekozen.
http://www.eerstekamer.nl