Getuigschrift

Wanneer u ontslag neemt of heeft gekregen, is uw werkgever verplicht u een getuigschrift mee te geven. Hierin moet een omschrijving staan van de werkzaamheden die u voor hem verrichtte. Daarnaast moet de duur van het dienstverband worden vermeld. Verder mag uw werkgever in het getuigschrift zetten hoe u uw taak vervulde en waarom de dienstbetrekking werd beëindigd, als u dat tenminste op prijs stelt. Wilt u dit niet, dan moet hij zich beperken tot de eerste twee genoemde punten, behalve indien u de voorgeschreven procedure voor het nemen van ontslag niet in acht hebt genomen (bijvoorbeeld ten aanzien van de ontslagtermijn).Als een werkgever geen getuigschrift wil afgeven, kunt u een vordering tot nakoming instellen; eventueel schadevergoeding eisen en een dwangsom laten vaststellen voor elke dag dat de werkgever in gebreke blijft.