Huwelijk formaliteiten

Van een voorgenomen huwelijk moet aangifte worden gedaan bij een ambtenaar van de burgerlijke stand in de woonplaats van een van de partners of, bij minderjarigen of onder curatele gestelden, in de woonplaats van degene die het wettelijk gezag over hen heeft. Wil het aanstaande paar ergens anders de huwelijksplechtigheid laten voltrekken, dan moeten ze dit aan de ambtenaar melden in verband met de afkondiging.

Afkondiging
Binnen een week na aangifte laat de ambtenaar het voorgenomen huwelijk afkondigen door aanplakking aan het gemeentehuis. Deze afkondiging gebeurt ook in het gemeentehuis van de woonplaats van de andere partner als die ergens anders woont, van de woonplaats waar het huwelijk zal worden voltrokken en ook nog in de vorige woonplaats van één of beide partners, als ze korter dan 6 maanden in hun huidige woonplaats woonachtig zijn.

Huwelijksvoltrekking
Het huwelijk wordt op zijn vroegst tien dagen na afkondiging voltrokken ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarmee is het wettelijk bekrachtigd en onderworpen aan allerlei wettelijke bepalingen. Voordat de ambtenaar tot de huwelijksvoltrekking overgaat, moeten hem de geboorteakten van de partners overhandigd zijn of akten van bekendheid. Bij de huwelijksvoltrekking moeten minstens twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn.