Milieubescherming

Bescherming van het milieu wordt vaak gezien als een verantwoordelijkheid van de overheid, maar u kunt er zelf ook een bijdrage toe leveren. In de eerste plaats is het nodig dat u zich op dit gebied oriënteert. Er zijn talloze instellingen werkzaam op het gebied van de milieubescherming waarbij u zich kunt aansluiten, zoals de Vereniging tot het Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, de Provinciale Landschappen, Greenpeace, de Landelijke Vereniging tot het Behoud van de Waddenzee en nog vele andere.

In het dagelijks leven kunt u meehelpen het milieu te beschermen door bepaalde dingen te doen of juist na te laten. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie en steenkool; het zo veel mogelijk scheiden van het afval door, bijvoorbeeld, glas in glasbakken te deponeren en papier en lompen naar de oudpapierhandelaar te brengen (veel clubs doen dit graag voor u); zeer schadelijke stoffen, zoals verfresten, fotografische baden en batterijen, naar speciale verzamelplaatsen te brengen; zuinig om te springen met kunstmest en bestrijdingsmiddelen; een kritisch gebruik te maken van met drijfgas gevulde spuitbussen; overheidsmaatregelen op milieugebied te eerbiedigen en vooral ook kritisch te volgen.

Stichting/verenigingen:
Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten
Karcher Milieubescherming
– NOGEPA milieubescherming
Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker