Morsen betekenis

Verwijder op kleding gemorste druppels van een bestrijdingsmiddel zo snel mogelijk en houd bespatte huidgedeelten langdurig onder stromend water. Gebruik zaagsel of zand voor het opzuigen van gemorst vloeibaar bestrijdingsmiddel.

Vergiftiging
In de beroepssfeer kunnen chronische vergiftigingen optreden, maar bij particulier gebruik is er vrijwel altijd sprake van een acute vergiftiging. Schakel direct een arts in. Neem de verpakking van het middel mee, zodat hij kan zien om welke giftige stof het gaat. Eventueel kan de arts het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum raadplegen.

Bij bestrijdingsmiddelen in vaste vorm of poedervorm kunt u intussen proberen braken op te wekken (vinger inde keel). Doe dit nooit bij vloeibare bijtende bestrijdingsmiddelen of in een petroleumprodukt opgeloste bestrijdingsmiddelen. Laat in dat geval volwassenen 1 à 2 glazen water en kinderen 1 glas limonade zonder ‘prik’ drinken waarin 3 à 4 eetlepels actieve kool (Norit) zijn opgelost. Geef in deze gevallen nooit melk te drinken.