Rechtsbescherming

Alleen al door het bestaan van het recht wordt u op veel manieren beschermd. Als iedereen zich aan de rechtsregels houdt, zouden er nooit problemen zijn, maar dit is nu eenmaal niet het geval.
Indien u meent dat uw rechten geschonden worden door een andere burger, bijvoorbeeld doordat deze een bepaalde overeenkomst met u niet nakomt, dan kunt u naar de rechter stappen, die zal oordelen wie er gelijk heeft.

Tegenover het optreden van de overheid wordt u op drie manieren rechtsbescherming geboden. In de eerste plaats staat administratief beroep open. U gaat dan naar een (hoger) orgaan dat tot de gewone bestuurlijke organisatie van de overheid behoort. In de tweede plaats is er de mogelijkheid van administratieve rechtspraak: u kunt zich wenden tot een rechter die niet afuankelijk is van de gewone bestuurlijke organisatie. En ten derde kunt u nog naar de gewone burgerlijke rechter stappen en stellen dat de overheid een onrechtmatige daad pleegt of dreigt te plegen, en de rechter vragen bepaalde overheidshandelingen te verbieden of schadevergoeding toe te kennen.

Ten slotte is een tamelijk nieuwe steun in de rug van de burger die een klacht heeft over het optreden van ambtenaren de nationale en de gemeentelijke ombudsman.
http://www.cbs.nl